Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Νικήτη 17/02/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.:4307
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
ΜέληΟικονομικήςΕπιτροπής
ΔήμουΣιθωνίας
1. ΓιουβαρλάκηΑικατερίνη
2. ΖήσιοςΒασίλειος
3. ΜαλλίνηςΑθανάσιος
4. ΦάλκοςΑντώνιος
5. ΛηστήςΘεόδωρος
6. ΖέπποςΙωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ/06-02-2023 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ», ΑΔΑΜ: 22PROC011461344, με αρ. 193293 ΕΣΗΔΗΣ. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας ̈Ναυαγοσωστική κάλυψη λουομένων και οριοθέτηση παραλιών Δήμου Σιθωνίας έτους 2023. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
3. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία ” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
4.Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το έργο “Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας”. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

5. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
6. Συμμόρφωση της Ο.Ε. με εκ νέου απόφαση σύμφωνα με την 223/2023 απόφαση ΕΑΔΗΣΥ. (Εισηγ. ο κ. Δαλδογιάννης Γρώργιος και η κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).
7. Ορισμός δικηγόρου. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                             Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο.
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων.
3. Εισηγητές των θεμάτων.
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης.