Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΣΤΗN 6η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Νικήτη,  17/12/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: -20339-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πληροφορίες:  Μαρία Ζαββού 
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                                                                            
ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Ζήσιος Βασίλειος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 6Η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: zavvou@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μέιλ.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. Χορήγηση αδείας στιγμιαίας χρήσης  εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην  κα Στυλιανή Αραμπατζή στην Δ.Κ.Νικήτης (απόφαση 53/2021 Κοινότητας Νικήτης).
2. Χορήγηση αδείας στιγμιαίας χρήσης εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στον κ. Κωνσταντίνο Κωσταντόπουλο στην Δ.Κ. Νικήτης (απόφαση 54/2021 Κοινότητας Νικήτης).
3. Χορήγηση άδειας, για την τοποθέτηση κολονακίων, σε επιχειρήσεις για το άδειασμα λιμένων (απόφαση 16-2021 Κοινότητας Συκιάς).
                                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Δαλδογιάννης Γεώργιος