Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
        

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αρ. πρωτ.:20680/23-12-2021    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.    Ο Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ,
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ­γου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ”
με προϋπολο­γισμό 2.328.013,60
€ μετά Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία έργων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά)

Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.877.430,32€

 

2. Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.
dimossithonias.gr.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2375081325,
Email επικοινωνίας protokolo@dimossithonias.gr dimkaradimou@yahoo.gr ,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καραδήμου
Δημητρα.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών
[i] ορίζεται η 11/1/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 22:00.

Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 14/1/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00π.μ..[ii]

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Για τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς
που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες του έργου απαιτείται κατ΄ ελάχιστον
βασική στελέχωση  αντίστοιχη με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 100 του ν3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του
ν4199/13 και το άρθρο 52 του ΠΔ 71/2019 ήτοι:

Για την κατηγορία των Έργων
Οδοποιίας αντίστοιχη για την 3η τάξη και άνω για μεμονωμένους συμμετέχοντες και
αντίστοιχη για την 2η τάξη και άνω για την περίπτωση κοινο­πραξίας

5.         Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
37.548,61 € . [iii]

      Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9)
ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.    Το έργο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Δήμος Σιθωνίας Κ.Α.Ε  02.64.7323.0002)
[iv]

            Το
έργο υπόκειται στις κρατήσει
ς[v] που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβα­νομένης
της κράτησης ύψους 0,0
7 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3
ν. 4013/2011[vi], της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016
,
της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της παρακράτησης
ύψους 2.5 %0 υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ
(περ.θ’, παρ.7, άρθρο 53 Ν4412/2016, άρθρο 14 Ν4612/2019 ΦΕΚ 77Α’).

 

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

8. Τα κριτήρια
επιλογής του Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στις ενότητες 22.Β – 22.Δ της Διακήρυξης.

9. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

ΝΙΚΗΤΗ 23/12//2021

Ο Δήμαρχος

 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ


 

[i]     Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 .

[ii]    Προτείνεται οι αναθέτουσες
αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά
την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β
της παρούσας.

[iii]  Το
ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.
1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).

[iv]  Όταν
πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται
στη                                                                                                                                                                                                                                                                    Διακήρυξη και
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο,
καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και
ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική
συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή
Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της 
ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, 
βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

[v]    Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του
έργου.

[vi]  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν.
4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.

 

1.diakirixi21_proc009828007___signed

2.gantt_signed

3.fay

4.esy

5._proypologismos__signed

6.say_signed

7._timologio__signed

8._texniki