Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  15.01.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 360
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), ar. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    Εκμίσθωση ακινήτων εντός περιοχής κάμπινγκ Πλατανιτσίου.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

2)    Λήψη απόφασης σχετικά με την «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
(Εισηγητής: Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ)

4)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ,  Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας)

5)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Ιωάννης, Πρόεδρος της Α.Ε.)

6)    Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης Εισόδου-Εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Εισηγητής: Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

8)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου στη ΔΕ Τορώνης προς στέγαση  υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

9)    Εισήγηση προς το ΔΣ με θέμα «Τίτλοι τιμής και αριστείων».
(Εισηγήτρια: Λαθούρη Πάργα Μαρία, Αντιδήμαρχος)

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ