Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

epitr_poiot_clipart_1.jpg

epitr_poiot_clipart_1.jpgΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:

1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869)
και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.
Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης &
Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη
λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 19/01/2021 ημέρα Τρίτη
και ώρα από 13:00μ.μ.  μέχρι 14:30μ.μ, και ο τρόπος διεξαγωγής της θα
γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέιλ:
dimarxos@dimossithonias.gr ή zavvou@dimossithonias.gr Ο τρόπος αποστολής
της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου
ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στα ανωτέρω μέιλ.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 
1. «Έγκριση 1ου πρακτικού για την Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης