Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Νικήτη : 16-1-2024

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                        Αριθμ.Απόφασης: 36

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ.Δ/νση : Νικήτη 63088
Τηλ : 23753 50111

ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ Α’87) όπως αντικαταστάθηκε (α) από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ Α’133) ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι’’, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου (β) από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’134) (γ) από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ Α’87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του N. 4555/18 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4804/21 (ΦΕΚ Α’90).
3. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 64436/31.07.2023 (ΦΕΚ 4821/01.08.2023 τ.Β’): Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87) όπως τροποποιήθηκε (α) από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ Α’107) (β) από το άρθρο 119 του Ν.5003/22 (Φ.Ε.Κ Α’ 230),καθώς και την παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021, Αριθμ.Απόφασης 9429/Β4 – 2116, (Φ.Ε. Κ Β’ 6951/2022) Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας. σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Σιθωνίας ανέρχεται στους 13.215 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες (Σιθωνίας. Τορώνης)
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Σιθωνίας δύναται να ορισθούν τέσσερεις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι καθώς κι ένας άμισθος /μία άμισθη Αντιδήμαρχος βάσει του άρθρου 3 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163)
8. To γεγονός ότι το καταργούμενο – βάσει των διατάξεων του Ν. 5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163) – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». με ΑΦΜ: 996493609, διέθετε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέσο όρο προϋπολογισμού μεγαλύτερο των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, και κατά συνέπεια αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1).
9. Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ , ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ , Αριθμός Εγκυκλίου:1237 , Α.Π.: 94548/06- 11-2023 ‘’Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.’’
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας ( ΦΕΚ 349/09-02-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.Την υπ’ αριθμ. 1/2024 με ΑΔΑ : ΨΘΤΙΩ1Φ-ΑΤΜ Απόφαση Δημάρχου Σιθωνίας με Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Δημάρχου» με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 31-12-2025

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μεταβιβάζουμε την ‘’καθ’ ύλην’’ αρμοδιότητα Κοινωνικής Πολιτικής στον κ. Μαλλίνη Αθανάσιο , Αντιδήμαρχο .
Κατόπιν αυτού,
A) οι μεταβιβαζόμενες ‘’καθ’ ύλην’’ αρμοδιότητες στην Αντιδήμαρχο κα. Πατσουράκου Όλγα διαμορφώνονται ως εξής:
Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι:
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εξόδων

Προμηθειών και Αποθήκης
Εσόδων και Περιουσίας
Ταμείου
καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ήτοι:
Ισότητας των φύλων
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Πληροφορικής και Διαφάνειας
Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
B) οι μεταβιβαζόμενες ‘’καθ’ ύλην’’ αρμοδιότητες στoν Αντιδήμαρχο κ. Μαλλίνη Αθανάσιο διαμορφώνονται ως εξής:
Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι:
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ.Ε.Π
Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας
Κοινωνικής Πολιτικής
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

Γ) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση Δημάρχου Σιθωνίας με ΑΔΑ : ΨΘΤΙΩ1Φ-ΑΤΜ και Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Δημάρχου».

Κοιν:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος

                                                                                               ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ