Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκλογές των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών για ανάδειξη εκπροσώπων τους στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), η εποπτεία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και των Ενώσεων του, περιέρχεται στους Δήμους.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, επίκειται συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών σε δύο : μία για τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης και μία για τα Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης.Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στις συγχωνεύσεις αυτές, θα πρέπει να
συνέλθουν οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των
μαθητών, για να εκλέξουν τους εκπροσώπους για τις Ενώσεις Συλλόγων των
Γονέων και Κηδεμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/662α/23-12-1998
ΥΠΕΠΘ και τις διατάξεις του Ν. 2621/23-06-1998 (ΦΕΚ 136/Α), τις οποίες
σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
1.Παρακαλούνται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών:
α) Να συγκαλέσουν άμεσα τις Γενικές τους Συνελεύσεις για την ανάδειξη
τόσο των Διοικητικών τους Συμβουλίων, όπου αυτό δεν έχει γίνει, όσο και
των εκπροσώπων τους για τις Ενώσεις των Συλλόγων των Γονέων και
Κηδεμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠΕΠΘ και τις
διατάξεις του Ν. 2621/23-06-1998 (ΦΕΚ 136/Α).
β) Να ενεργήσουν άμεσα ώστε να προσαρμόσουν τα καταστατικά των Συλλόγων του στις διατάξεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.
γ) Να κοινοποιήσουν στους Διευθυντές των οικείων Σχολείων τα ονόματα των
εκπροσώπων τους τόσο για τα ΔΣ των Συλλόγων τους, όσο και για τις
ενώσεις των Γονέων και Κηδεμόνων, συνοδευόμενα από επικυρωμένο απόσπασμα
των πρακτικών της Γενικής τους Συνέλευσης.
2.  Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων :
α) Να ενημερώσουν τους οικείους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των
μαθητών τους για τα ανωτέρω και να κοινοποιήσουν στο Δήμο τα
αποτελέσματα των εκλογών αυτών, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα για την ύπαρξη ή
μη απαρτίας των Γενικών Συνελεύσεων των Γονέων.
β) Να αποστείλουν στο Δήμο τα καταστατικά των οικείων Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων, καθώς και τα εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια αυτών.
Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία μέχρι την
08 -03-2011 στο Δήμο Σιθωνίας υπόψη της  κ. Καρακούση Βικτωρίας

Ψηλογιάννης Α. Γεώργιος
Αντιδήμαρχος

Κοινοποίηση:
1)  Διεύθυνση   Α/θμιας Εκπαίδευσης  Χαλκιδικής
2)  Διεύθυνση   Β/θμιας Εκπαίδευσης  Χαλκιδικής

Συνημμένα : Νομοθεσία

Νομοθεσία
Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 § 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι
από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών
των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται ως
εξής
Άρθρο 1
Όργανα Διοίκησης οργανώσεων γονέων
1. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της
Ομοσπονδίας Ενώσεως Συλλόγων Γονέων και της Συνομοσπονδίας Γονέων είναι η
Γεν Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.
2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των
μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν
αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι (α) το καταστατικό δεν μπορεί να
αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την
εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του. ,β) στις γενικές συνελεύσεις δεν
καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα
και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και
να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων.
3. Η Γεν Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους τους
εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή,
δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος.
4. Η Γεν Συνέλευση της 0μοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων αποτελείται
από όλους τους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων κάθε νομού
(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
5. Η Γεν Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους
εκπροσώπους των 0μοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της χώρας.
6. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά την παρ. 1 του άρθρου
αυτού οργάνων καθώς και οι εκπρόσωποι αυτών στα ανώτερα όργανα
εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις με το σύστημα της απλής
αναλογικής.
7. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
καταστατικό τους. Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος
γονέων σε σωματείο, o Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Διευθυντή εκπαιδευτικός
φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γεν. Συνέλευσης των γονέων όλων
των μαθητών προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση
του συλλόγου τους ως σωματείου. Για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής,
τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ενημερώνει
σχετικά τους γονείς.
Άρθρο 2
Σύλλογος Γονέων
Διαδικασία ψηφοφορίας – Ανακήρυξη υποψηφίων – Αποτελέσματα εκλογών.
1. Η Ψηφοφορία για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα, είναι μυστική.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών
τους, εκλέγουν κατά το καταστατικό, το όργανο που θα έχει την ευθύνη για
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή
των ψήφων και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των
Εκλεγέντων.
3. Εφόσον δεν έχει ιδρυθεί σωματείο ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό
η Γεν. Συνέλευση ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια
των σχετικών εκλογών και των λοιπών συναφών προς αυτές διαδικασιών,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
καταστατικό της Κατά την ψηφοφορία όμως πρέπει να ψηφίσουν γονείς που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1 /3 των μαθητών της σχολικής μονάδας. Οι
γονείς έχουν μία ψήφο o καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις
απαρτίας του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που
εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Στην περίπτωση που δεν
επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του
ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος γονέων θεωρείται ότι
εκλέγεται νομίμως αλλά δε συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό
συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη
εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν.
Συνέλευσης, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των
ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και
(α) εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια (i)
καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου (εφόσον κατά τη
διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη) και (ii) καθορίζει
τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο διοικητικό
συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε
υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο. (iii) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε
αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία
έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. (iv) Συνδυασμός
που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν
καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. (ν)
Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων
περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν
καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο
ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού μέτρου και που
πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. (vi) Οι θέσεις που μένουν
ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας
γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη
διεξαγωγή των εκλογών.
β) Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος
μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των
σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων
αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη μονάδα.
6. α) Όταν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Συλλόγων
Γονέων στην Ένωση Γονέων γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος
μπορεί να επιλέξει έναν μόνον από τους υποψηφίους. Όσοι εκπρόσωποι έχουν
εκλεγεί με διαφορετικό σύστημα σταυροδοσίας πριν από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί νόμιμα, εφόσον έχουν
εφαρμοσθεί κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
53 του ν. 1566/85.
β) `0ταν οι εκλογές των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Γονέων, των
0μοσπονδιών Γονέων και της Συνομοσπονδίας γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,
κάθε εκπρόσωπος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των μελών που πρόκειται
να εκλεγούν.
Άρθρο 3
Ένωση γονέων – Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία Γονέων – Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων.
1. Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης του Συλλόγου
Γονέων. της 0μοσπονδίας των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της
Συνομοσπονδίας Γονέων, κατά περίπτωση, προβαίνει με βάση τα προβλεπόμενα
στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 53 Ν. 1566Ι85. όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 παρ 1β του Ν 2521/1998 στο καθορισμό του αριθμού των
εκπροσώπων τους στο αμέσως ανώτερο όργανο.
2. Η Γενική Συνέλευση κάθε οργάνου προβαίνει στην εκλογή των εκπροσώπων
του στο αμέσως ανώτερο όργανο εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του
άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Το Δ.Σ. οποιουδήποτε οργάνου δεν μπορεί να
απαγορεύσει τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων κά8ε σχολικής μονάδας
ανακοινώνει εγγράφως στον οικείο Δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας τα
ονόματα των εκπροσώπων με τη σειρά εκλογής τους. Η ανακοίνωση αυτή δε
λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα των
πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα αυτών που
ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι.
4. Με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων
κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών στον Διευθυντή του Σχολείου ο
οποίος βεβαιώνει στο Δήμαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας εγγράφως ότι
από το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των
ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και δικαιολογείται ο
αριθμός των εκπροσώπων.
5. Τα ονόματα όλων των εκπροσώπων αποστέλλονται από τα Δ.Σ. των Συλλόγων
Γονέων στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων. Μετά την ολοκλήρωση της
εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών,
η διοίκηση της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων καλεί όλους τους εκπροσώπους
σε Γενική Συνέλευση, για να εκλέξουν το νέο διοικητικό Συμβούλιο και τα
άλλα προβλεπόμενα όργανα και εκπροσώπους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
6. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν κατά την έναρξή
των εργασιών της τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν οριστεί.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων ανακοινώνει με
τη σειρά εκλογής τους τα ονόματα των επιλεγέντων ως εκπροσώπων της στην
οικεία 0μοσπονδία Γονέων μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα οποία
προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων στον αρμόδιο
Νομάρχη ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής
διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και τον αριθμό των
εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά την 0μοσπονδία Γονέων.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 0μοσπονδίας Γονέων κάθε νομού ή
νομαρχιακού διαμερίσματος, ανακοινώνει τα ονόματα των εκπροσώπων της στη
Συνομοσπονδία, με τη σειρά εκλογής τους, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά
από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα των
Διοικητικών Συμβουλίων των 0μοσπονδιών στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
Α`/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης η οποία προβαίνει στη διαπίστωση της
νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και
τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά τη Συνομοσπονδία
Γονέων.
9. Η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων προβαίνει στην εκλογή
του διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
απόφασης αυτής.
Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις
1 ) Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση Διοικητικών Συμβουλίων
των Ενώσεων Γονέων, των 0μοσπονδιών Γονέων και της Συνομοσπονδίας Γονέων
διενεργούνται μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται από τη
διάταξη του άρθρου 2 του ν. 26 21 /1998 για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου του αμέσως κατώτερου συλλογικού οργάνου.
2) Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει συγκροτηθεί σε σωματείο ο
Σύλλογος Γονέων ενός Σχολείου, η Ένωση Γονέων, η 0μοσπονδία Γονέων και η
Συνομοσπονδία καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από τον
οικείο Διευθυντή Σχολικής μονάδας. Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, από τον
αντίστοιχο Νομάρχη και από το Γενικό Διευθυντή της Διοίκησης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Η
Γενική αυτή Συνέλευση έχει ως σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την
ανάδειξη Δ.Σ., κατά περίπτωση και των εκπροσώπων τους στα ανώτερα
όργανα, όπου απαιτείται.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1 ) Οι Σύλλογοι Γονέων που υπάρχουν και λειτουργούν στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρ.53 ν. 1566/85, ως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 2
παρ.1 β του ν.2621 /1998, οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους
και να το προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2621 /1998 και
της απόφασης αυτής. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν
ως σύλλογοι και να λειτουργούν σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Δεν
μπορούν όμως τα Δ.Σ. ή τα μέλη των συλλόγων να μετέχουν στις διαδικασίες
τα όργανα και τις σχολικές δραστηριότητες, όπως αυτά προβλέπονται από
τον παραπάνω νόμο ν. 1566/85, όπως ισχύει.
2) Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Συλλόγων Γονέων ή να
συγκροτηθούν σε σωματείο οι Σύλλογοι Γονέων αναγνωρίζονται ως Σύλλογοι
όσοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621 /1998
και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
3) Όσοι Σύλλογοι γονέων ή 0μοσπονδίες έχουν εκλέξει Δ.Σ. χωρίς τήρηση
των διαδικασιών και προϋποθέσεων της απόφασης αυτής υποχρεώνονται σε
επανάληψη των εκλογών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση
της. κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρου 2.
4) Κάθε αντίθετη διάταξη με την απόφαση αυτή καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ν. 2621/23-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α`)
Άρθρο 2
Παρ. 1. Β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
Παρ. 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου
προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.

Παρ. 2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα
σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν
αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων , καθώς και κάθε
εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται.
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής
αναλογικής, υπό την ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα
ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις
εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι
εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς,
που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου.
Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η
εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των
γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική
επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

Παρ. 3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή
δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος
εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές,
των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της
διοίκησης του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως
άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος
εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με ένα εκπρόσωπο.
Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων.
Παρ. 5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μια συνομοσπονδία.
Παρ. 6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων
των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων
κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο . Στα σχολικά
συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μετέχουν και τρις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται με
απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.
Παρ. 7. Στην έννοια “γονείς“, κατά τις ως άνω διατάξεις περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους.
Παρ. 8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνον
κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.