Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2021

 

Συμπληρωματικά παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό
ειδών καθαριότητας δήμου Σιθωνίας.

·        
Η  συσκευασία για το χαρτί υγείας θα
είναι σύμφωνη με την μελέτη .Αν προσφέρεται χαρτί υγείας 140gr θα είναι σε
συσκευασία 30τμχ ενώ αν προσφέρεται χαρτί υγείας 150gr θα είναι σε συσκευασία 20τμχ.

Σε αυτό το στάδιο της διακήρυξης, καταθέτεται υποχρεωτικά δήλωση συμμόρφωσης
με τις προδιαγραφές  για όσα είδη λέει
μόνο η μελέτη,  σύμφωνα με το αρ.2.4.4 H  « τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με
την υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»  .

·        
Ο πλήρεις φάκελος προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων  και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας θα κατατεθεί
στο στάδιο της αξιολόγησης  των δικαιολογητικών
κατακύρωσης προσωρινου αναδοχου.