Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  19.04.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 5764
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 23/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβάσεων ανάμεσα στο Δήμο Σιθωνίας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2)    Επικαιροποίηση του Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» και Έγκριση Σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τομέα 1: Εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ οικισμών Νικήτης-Μεταμόρφωσης. Τομέας 2: Εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ οικισμών Αγίου Νικολάου-Βουρβουρούς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3)    Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας σε Ενεργειακές Κοινότητες.
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης/επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «LA COLLINE»  στην περιοχή Νήσο Διάπορο του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, για λογαριασμό της εταιρείας «WHPD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT S.A.».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης/επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «3 PALMS»  στην περιοχή «Όρμου Δημήτρη» Βουρβουρού Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, για λογαριασμό της εταιρείας «WHPD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT S.A.».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης/επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΓΚΙΟΥΡΑ ΠΑΠΑΜΑΚΡΗ»  στην  Νήσο Διάπορο του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, για λογαριασμό της εταιρείας «WHPD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT S.A.».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8)    Αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για καθορισμό τιμής ανά κυβικό για τα λιμάνια αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας και τοποθέτηση υδρομέτρων.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας)

9)    Κατανομή ποσού για λειτουργικές ανάγκες σχολείων.
(Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

10)    Μίσθωση ακινήτου για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στο Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

11)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 17/2021 απόφασης της Κοινότητας Νικήτης με θέμα: «Ονοματοδοσία οδών στην Κοινότητα Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)

12)    Αίτηση Μουστάκα Μαρία του Μιχαήλ.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

13)    Αίτηση Ματζιάννου Ε. και ΣΙΑ ΟΕ.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

14)    Αίτηση ιδιωτών για επέκταση του δικτύου ύδρευσης και σύνδεση των ιδιοκτησιών τους με το δίκτυο, στην περιοχή «Τσαϊρια» Κοινότητας Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

15)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 85/2021 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Μείωση δημοτικών τελών.
(Εισηγητής: κ. Παντελής Λάζαρος, αρχηγός του συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»)

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ