Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νικήτη, 23/03/2011                                       

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                  
   Αριθμ.Πρωτ.:-3192-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                

Τ.Κ.630 88 ΝΙΚΗΤΗ           

                                                      

Αριθμός Απόφασης.:  49 /2011

                                                    

 

ΘΕΜΑ: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος « ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στον ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΔΗΜΟ του Αθανασίου στη
Δημοτική Κοινότητα .Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1)     
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/ 7-6-2010 ) « Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

2)     
Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/τ.α/2006) «Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

3)     
Την υπ’ αριθμ.: 01β/203/18-03-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Χαλκιδικής έπειτα από την επανεξέταση του καταστήματος για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας καταστήματος.

4)     
Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 8 παρ. της
Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

5)     
Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί
των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων
διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 213/89, 457/90, 282/98, 257/01,
264/03.

6)      Την
αριθμ.: 127/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (Προέγκριση), του πρώην
Δήμου Τορώνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « ΚΑΦΕ  – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στον ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΔΗΜΟ του Αθανασίου,
 που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα
Συκιάς  του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με
την αρ. 127/2010 απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου  Τορώνης (προέγκριση) και την υπ’ αριθμ.: 01β/203/18-03-2011
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Χαλκιδικής
έπειτα από την επανεξέταση του καταστήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
καταστήματος.

 

 

                                                                                 Ο
Δήμαρχος

Κοινοποίηση:

1)      Δ/νση
Υγείας

2)      Α.Τ.
Αγίου Νικολάου

3)      Δ.Ο.Υ.
Πολυγύρου                                               Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης