Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 01/04/ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                   
                   
Αριθμός Πρωτ: 3613   

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                               Αριθμός Απόφασης:   51/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23750)22005-22922                                      

FAX:(23750)23244

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο
Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Έχοντας υπόψη

       
την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α’)

       
το άρθρο 254 του ν. 3852/10

       
την παρ.10 
περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010

       
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ.
74571/28.12.2010

       
το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και ιδίως το
άρθρο 48 αυτού

       
την αριθ.291/2010/21.01.2010, απόφαση του Δ.Σ. Δήμου
Σιθωνίας. 

Αποφασίζουμε

1. Ορίζεται ταμίας του Δήμου Σιθωνίας, η Κοτσάκη Θεοδώρα  (ΤΕ17/Δ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.

2. Ορίζεται ως αναπληρωτής Ταμίας  ο
Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ), μόνιμος υπάλληλος  του Δήμου Σιθωνίας

3.Εισπράκτορες ορίζονται:

α)Για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, η Χαλκιά Κυριακή (ΔΕ/2) υπάλληλος
αορίστου χρόνου  και ως αναπληρώτρια
της  η Ζερβοπούλου Αναστασία (ΔΕ/2)
υπάλληλος αορίστου χρόνου του Δήμου Σιθωνίας. 
             

 α)Για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης,
ο Μπλόσκας Γεώργιος (ΔΕ1/Α) μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.

Οποιαδήποτε  σχετική προηγούμενη
απόφαση παύει να ισχύει με την έκδοση της παρούσης.

Η παρούσα έχει ισχύ από 1/4/2011

 

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης