Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      Νικήτη
15  Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                          Αριθμός
Πρωτ:- 1566 –

   ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                             

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μ. Κ. στον
Κανατά

                                                                                   
Νικήτα του Δημητρίου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η No
27

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:

      1.- Τις διατάξεις του Ν.3205/2003
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών και Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις» [ΦΕΚ 297 Α τεύχος 23-12-2003]

 1. Τις
  διατάξεις των άρθρων 1 – 28 του αυτού ως άνω Νόμου.
 2. Ότι
  το προσωπικό του Δήμου μας υπάγεται στις διατάξεις του Α΄ μέρους του
  Ν.1188/1981 «περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 3. Το
  από 30 Ιουνίου 2006 Δελτίο κατάταξης με το οποίο έγινε νέα κατάταξη σε Μ.Κ.
  βάσει του ανωτέρω νόμου.
 4. Το
  γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος συμπλήρωσε την 15/2/2007 εννέα χρόνια
  πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
 5. Τα
  στοιχεία του ατομικού του ανωτέρου φακέλου από τα οποία προκύπτει  ότι δεν του έχει επιβληθεί καμία
  πειθαρχική η ποινική ποινή που έχει σχέση με την υπηρεσία του κατά την
  εκτέλεση των καθηκόντων του.
 6.  Ότι ο ανωτέρω υπάλληλος ανήκει στην
  κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Έπειτα από τα ανωτέρω πραγματικά
στοιχεία και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1, 14 & 22 του
Νόμου 2470/1997

 

                                       απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Χορηγούμε
στον υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας Κανατά Νικήτα του Δημητρίου κλάδου Υ.Ε.16 το
13ο Μισθολογικό κλιμάκιο από 15/2/2011.

 

                                                                   Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Κοινοποιείται:

1.    
Ενδιαφερόμενο
Υπάλληλο
                                   

                                                                       

 

                                                      
                             Τζίτζιος
Τρ.Ιωάννης