Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 28

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

         ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                              Νικήτη, 15/2/2010

  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                Αριθμ.Πρωτ.: 1372

                                                                                               Αριθμ.Απόφ.:  28/2011

                                                                                                                         Ταχ.Δ/νση:630 88
Νικήτη

Τηλέφωνο:2375350100                                                  

FAX: 2375023244

                                                                        

        

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής
παράδοσης –παραλαβής εξοπλισμού.

 

 

 

                                                       
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

   Έχοντας υπόψη:                   

           

1.     
Το με αριρθ. Πρωτ. 287/140/03-02-2011 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί Συγκρότησης Επιτροπής Παράδοσης –
Παραλαβής Εξοπλισμού.

 

 

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

  

             Ορίζουμε  επιτροπή παραλαβής του αρχείου που αφορά στις
πρόσθετες αρμοδιότητες και που απονεμήθηκαν από 01/01/2011 με το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010,τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους:

 

  1. Γρηγοριάδου
    Αναστασία  (τηλ.2375031913)
  2. Γκιζγκής
    Χρήστος (τηλ.2375071242)
  3. Παραλίκας
    Θεοδόσιος (τηλ.2375350207)

 

 

 

 

     Ο Δήμαρχος

                                                                       

 

 

                                                                  ΤΖΊΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΆΝΝΗΣ