Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 54/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 54/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Αίτηση Καλλιμάνη Ιωάννη του Γεωργίου».
Θέμα: 20ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό (20ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 136/10-1-2011 αίτηση του Καλλιμάνη Ιωάννη του Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται χορήγηση βεβαίωση καλλιέργειας, για τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, ώστε αυτή να χρησιμεύσει στην έκδοση αδείας ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης. Στη βεβαίωση να φαίνεται ότι ο δήμος αδυνατεί να υδροδοτήσει τις εν λόγω καλλιέργειες.
Σύμφωνα με τα απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Ν.Χαλκιδικής (ΦΕΚ 1072/29-6-2007), οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης αρδευτικής γεώτρησης που αφορούν την περιοχή Νικήτης είναι:
-απόσταση 500μ. από άλλες ιδιωτικές γεωτρήσεις.
-απόφαση 1000μ από δημοτικές γεωτρήσεις
-υψόμετρο >50μ.
Τις παραπάνω παραμέτρους εξετάζει η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας, η οποία χορηγεί και την άδεια.
Ο Δήμος πρέπει να βεβαιώσει ότι δεν διαθέτει συλλογικό αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Αγραμάδα για κάλυψη των αναγκών του ενδιαφερομένου, που δεν διαθέτει και δεν έχει αντίρρηση για την ανόρυξη της αρδευτικής γεώτρησης. Όσον αφορά την απόφαση από δημοτικές γεωτρήσεις είναι πάνω από χίλια μέτρα.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη και την ανωτέρω αίτηση,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Να χορηγηθεί βεβαίωση ότι ο Δήμος δεν διαθέτει συλλογικό αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Αγραμάδα για κάλυψη των αναγκών του Καλλιμάνη Ιωάννη του Γεωργίου, και δεν έχει αντίρρηση για την ανόρυξη της αρδευτικής γεώτρησης.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ανωγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ, 17) Πράτσας Αγγελος, 18) Πράτσας Ιωάννης, 19) Γιοβανούδας Βαρσάμης.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ρεβενικιώτης Δημήτριος και 2) Πετρίδης Νικόλαος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος