Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ.53/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 53/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Αιτήσεις δημοτών για επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και εξουσιοδότηση στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Υδρονομέων του Δήμου για επέκταση των δικτύων.».

Θέμα: 19ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  δέκατο ένατο (19ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις αιτήσεις των 1) Παντσουράκη Ιωάννη του Θωμά και 2) Βλάχου Ελένη του Μάρκου, που αιτούνται σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης Νικήτης. Αφορούν επέκταση δικτύου ύδρευσης και αναφέρουν ότι θα γίνει με δικά τους έξοδα η επέκταση.
Ο Δήμαρχος προτείνει να εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας να αποφασίζει επί των συγκεκριμένων αιτήσεων για τις επεκτάσεις μικρής κλίμακας των δικτύων ύδρευσης, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου υδρονομέα και του Προέδρου της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης των ανωτέρω και επί της προτάσεως του Δημάρχου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ανωτέρω αιτήσεις και την πρόταση του Δημάρχου,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης Νικήτης για τη σύνδεση των ανωτέρω αιτούντων, με δικά τους έξοδα.
Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας να αποφασίζει επί των συγκεκριμένων αιτήσεων για τις επεκτάσεις μικρής κλίμακας των δικτύων ύδρευσης, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου υδρονομέα και του Προέδρου της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ανωγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει, να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Ύδρευσης που ισχύει, διαφορετικά να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και όχι ο Πρόεδρος.2) Πράτσας Άγγελος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
               Ο Πρόεδρος