Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 48/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 48/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Πρόταση συγχώνευσης σχολικών μονάδων Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 14ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:     θέτει  υπόψη του Δ.Σ. την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Μάντσιου Βασιλείου, που αφορά το ανωτέρω θέμα, ως κάτωθι:
Μετά τον ορισμό μου από το Δήμο Σιθωνίας ως εκπρόσωπό του στην επιτροπή του με αριθμό πρωτοκόλλου φ2/411/31.01.2011 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, προτείνω τα παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΑ
Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα παιδείας καθώς και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, σε συνάρτηση με τις γεωγραφικές συνθήκες, τις υποδομές και τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων, αλλά και τις μετακινήσεις των μαθητών στο υπάρχον οδικό δίκτυο, με στόχο πάντα την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, προτείνω στην παρούσα φάση να παραμείνουν ως έχουν. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με όλα τα γνωστά προβλήματα της χώρας, τη νέα θέση του Δήμου στο άγνωστο τοπίο του «Καλλικράτη», και τις ιδιαιτερότητες κάθε συνεννοούμενου Δημοτικού Διαμερίσματος, είναι η πλέον άκυρη για μια νέα γεωγραφική κατανομή Σχολικών μονάδων.
ΕΙΔΙΚΑ
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια συνένωσης Σχολικών Μονάδων που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 11136/Δ4/27-1-2011 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρει ότι πρέπει να εκτιμηθούν οι ήδη κτηριακές υποδομές – εγκαταστάσεις, οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων αιθουσών διδασκαλίας – τηρουμένων των κανονιστικών ρυθμίσεων για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων αιθουσών βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων, οι χιλιομετρικές αποστάσεις των υπό συγχώνευση σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, καθώς και τον προσδοκώμενο αριθμό φοιτούντων μέχρι το 2013, θα αιτιολογήσω παρακάτω την ανάγκη παραμονής όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας ως έχουν.       
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Όλα τα νηπιαγωγεία των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν, γιατί:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ 37 25
ΣΥΚΙΑΣ 24 18
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 30 28
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 19
ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 05 09
ΣΑΡΤΗΣ 10 14

• Οι ήδη υπάρχουσες αίθουσες ανά Δ.Δ., σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που εξυπηρετούν, δεν καθιστούν δυνατή τη συνένωση με αντίστοιχη όμορη σχολική μονάδα.
• Είναι αδύνατο, στην παρούσα φάση, ο χώρος που σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες κάποιου ολοήμερου σχολείου να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
• Το υπάρχον οδικό δίκτυο, σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και με την ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση κατά την περίοδο τις άνοιξης, λόγω της τουριστικής περιόδου, ανάμεσα στα μικρά Νηπιαγωγεία  του Δ.Δ. Μεταγγιτσίου και του Δ.Δ. Σάρτης με  τα όμορα αντίστοιχα σχολεία της Νικήτης ή του Αγίου Νικολάου και της Συκιάς, είναι απαγορευτικό για καθημερινές μετακινήσεις παιδιών τέτοιας ευαίσθητης ηλικίας.
     ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Όλα τα Δημοτικά Σχολεία των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου  προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν, γιατί:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗ Δ’ ΤΑΞΗ Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΝΙΚΗΤΗΣ 30 32 30 22 171
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 24 18 13 115
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 40 27 35 43 212
ΣΥΚΙΑΣ 18 22 28 25 131
ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 09 10 03 07 54
ΣΑΡΤΗΣ 17 08 16 06 74
1/ΘΕΣΙΟ ΤΟΡΩΝΗΣ  Γ=2 4 1  7

• Οι ήδη υπάρχουσες αίθουσες ανά Δ.Δ., σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που εξυπηρετούν, δεν καθιστούν δυνατή τη συνένωση με αντίστοιχη όμορη σχολική μονάδα. Τα μεγάλα σχολεία ίσα – ίσα που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ένα πρόσθετο αριθμό μαθητών της τάξης των 54 ή των 74 μαθητών.
• Το υπάρχον οδικό δίκτυο, σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και με την ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση κατά την περίοδο της άνοιξης , λόγω της τουριστικής περιόδου, ανάμεσα στα μικρά Δημοτικά Σχολεία  του Δ.Δ. Μεταγγιτσίου και του Δ.Δ. Σάρτης με τα όμορα αντίστοιχα σχολεία της Νικήτης ή του Αγίου Νικολάου και της Συκιάς, είναι απαγορευτικό για καθημερινές μετακινήσεις παιδιών τέτοιας ηλικίας.
• Η χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στο Δ.Δ Μεταγγιτσίου με τα όμορα Δ.Δ της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου είναι αντίστοιχα 23 και 18 χλμ., κάτι που σε συνάρτηση με την ημιορεινή θέση του Μεταγγιτσίου καθιστούν τη διαδρομή αρκετά επικίνδυνη κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες.
• Η χιλιομετρική απόσταση των 15 χλμ ανάμεσα στο Δ.Δ Σάρτης και τα 25χιλ. της Τορώνης  από το όμορο Δ.Δ. Συκιάς  καθιστά την μετακίνηση μαθητών τέτοιας ηλικίας αδύνατη σε ένα ακατάλληλο  οδικό δίκτυο 40 και πλέον ετών, στο οποίο παρατηρούνται συχνές κατολισθήσεις ιδίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα .  
• Τόσο τα παιδιά της Σάρτης και ακόμα περισσότερο της Τορώνης θα είναι σίγουρα αδικημένα απέναντι στους συμμαθητές τους, αφού θα χρειάζεται να διανύουν καθημερινά μια απόσταση 30 και 50 χιλ. αντίστοιχα.
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΝΙΚΗΤΗΣ 36 34 23 93
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 35 30 89
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 33 42 25 100
ΣΥΚΙΑΣ 36 53 38 127

Το μέγεθος των Γυμνασίων του Δήμου μας σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές του κάθε σχολείου καθιστούν αδύνατη, ακόμα και στη σκέψη, τη συγχώνευση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.
      ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ  ΣΥΝΟΛΟ
Γ.Λ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41 43 24 108
Γ.Λ. ΣΥΚΙΑΣ 45 44 37 126
Λ.Τ. ΜΑΡΜΑΡΑ 28 17 19 64

Για τα δύο μεγάλα Λύκεια του Δήμου μας, τις συγκεκριμένες μάλιστα γεωγραφικές θέσεις τις Σιθωνίας, δεν επιτρέπονται σκέψεις συγχώνευσης.
Η σκέψη για συγχώνευση των Λυκειακών τάξεων του Δ.Δ Μαρμαρά με το Γενικό Λύκειο του Αγίου Νικολάου δεν μπορεί να εφαρμοσθεί γιατί:
• Το Γενικό Λύκειο του Αγίου Νικολάου μοιράζεται το ίδιο κτίριο με το Γυμνάσιο.
• Οι κτιριακές υποδομές του σχολικού συγκροτήματος  Αγίου Νικολάου ίσα – ίσα που ικανοποιούν τις ανάγκες του. Η παράλληλη μάλιστα αναμενόμενη αύξηση του μαθητικού δυναμικού του Λυκείου, με βάση το αυξανόμενο μαθητικό δυναμικό των Γυμνασίων Νικήτης και Αγίου Νικολάου που εξυπηρετεί, καθιστούν αδύνατη τη συγχώνευση των μαθητών των Λυκειακών Τάξεων του Ν. Μαρμαρά.
• Με βάση τον αριθμό των μαθητών του Γυμνασίου Ν. Μαρμαρά προτείνεται η μετατροπή των Λυκειακών Τάξεων σε Γενικό Λύκειο.
     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ 25 33 23 81

•    Το Επαγγελματικό Λύκειο της Νικήτης θεωρείται απαραίτητο για την περιοχή μας, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας γεωγραφικής ενότητας της Χαλκιδικής, η πρόσβαση της οποίας σε άλλα αντίστοιχα σχολεία του νομού θα έβαζε σε μεγάλη ταλαιπωρία τους μαθητές, κάποιοι από τους οποίους θα έπρεπε να διανύσουν ακόμα και 200 χιλιόμετρα ημερησίως (πρόσβαση – επιστροφή).
•    Τα κοντινότερα στη Νικήτη ΕΠΑ.Λ, του Πολυγύρου και των Ν. Μουδανιών, βρίσκονται στα 40 χλμ. από τη Νικήτη, 50χλμ. από Άγιο Νικόλαο, 60 χλμ. από Ν. Μαρμαρά και πλέον των 100 χλμ. για τους μαθητές του πρώην Δήμου Τορώνης.
•     Η μεταφορά των μαθητών σε άλλα σχολεία κρίνεται απαγορευτική από το Δήμο μας, τόσο ως προς τα έξοδα, όσο και προς την ασφάλεια των μαθητών μας.
•     Το ΕΠΑ.Λ Νικήτης είναι ένα σχολείο με προοπτική και ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο μας. Για το λόγο αυτό με ομόφωνη απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου προχωράμε σε ανεύρεση νέου κτιρίου, κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάπτυξή του.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση κ.Χριστοδούλου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Συμφωνεί με τη πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Μάντσιου Βασιλείου για τη μη συγχώνευση των σχολικών μονάδων του Δήμου Σιθωνίας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος