Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 47/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 46/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 42.260,10 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2011.».

Θέμα: 13ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Μάντσιου Βασιλείου, ως κάτωθι:
Ο Δήμος Σιθωνίας, σύμφωνα με την αρ. πρ. 6948/11-2-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Οικον.Δ/σης ΟΤΑ, χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των € 42196,71για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.
Προτείνεται: Α. Να προβούμε στην αποδοχή του παραπάνω ποσού, Β. Να προχωρήσουμε στην κατανομή του εν λόγω ποσού.
Β1. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πάγια τακτική του Υπουργείου, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ερχόταν η χρηματοδότηση του τελευταίου τριμήνου της προηγούμενης χρονιάς. Επειδή θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο επαναλαμβάνεται και φέτος ή στη χειρότερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την χρηματοδότηση του 1ου τριμήνου του 2011 προτείνω να κατανεμηθούν τα εν λόγω χρήματα στις υπάρχουσες σχολικές επιτροπές. 
Β2. Να κατανεμηθούν με τα περσινά ποσοστά κατανομής.
Β3. Επειδή το ποσό αφορά τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Σιθωνίας, προτείνω να κατανεμηθεί το ποσό κατ’ αρχήν ανά Δημοτική Περιφέρεια (προηγούμενοι Δήμοι) με βάση τον αριθμό των μαθητών της κάθε Περιφέρειας.
Το σύνολο των μαθητών του νέου Δήμου σε πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται στους 1787. Oι μαθητές του πρώην Δήμου Τορώνης ανέρχονται σήμερα στους 531.
Αν λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο υπολογισμού των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με τον οποίο απαιτούνται € 30 για κάθε μαθητή ανά τρίμηνο, θα απαιτούνταν ποσό πολύ μεγαλύτερο των € 42196  (1787 Χ 30 = 53610), προτείνω η κατανομή ανά Δημοτική Περιφέρεια να γίνει με ποσοστό %. Οι 531 μαθητές του πρώην Δ. Τορώνης αποτελούν το 29,71 % (~ 30%).
 Β4. Προτείνεται :
• Στις Σχολικές επιτροπές του πρώην Δήμου Σιθωνίας να κατανεμηθεί το ποσό των € 29538 (42196,71 Χ 70 %) σύμφωνα με τα Β1, Β2 της παρούσας πρότασης.
• Στις Σχολικές επιτροπές του πρώην Δήμου Τορώνης να κατανεμηθεί το ποσό των € 12658,71 (42196,71 – 29538) σύμφωνα με τα Β1, Β2 της παρούσας πρότασης. 
Δημοτική Περιφέρεια Σιθωνίας
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Νηπ-Δημ. Νικήτης 18 5316,84
Νηπ-Δημ. Αγ. Νικολάου 12,5 3692,25
Νηπ-Δημ. Μεταγγιτσίου 6 1772,28
Νηπ-Δημ. Ν. Μαρμαρά 21 6202,98
Γ/σιο-ΕΠΑΛ Νικήτης 13 3839,94
Γ/σιο-Λύκειο Ν. Μαρμαρά 13,5 3987,63
Γ/σιο-Λύκειο Αγ. Νικολάου 16 4726,08

Δημοτική Περιφέρεια Τορώνης
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Γ/σιο-Λύκειο Συκιάς  5.100,52
Νηπ-Δημ. Συκιάς-Τορώνης  5100,52
Νηπ-Δημ. Σάρτης  2457,67

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή του ποσού και την ανωτέρω κατανομή.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Χριστοδούλου Νικόλαο,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 42196,71 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σιθωνίας.
Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 42196,71 € στον Κ.Α. 06.00.0614 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων», το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Κατανέμει το ανωτέρω ποσό των 42196,71 €, από τον Κ.Α. 02.15.6141.0002,  ως εξής:
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Νηπ-Δημ. Νικήτης 18 5316,84
Νηπ-Δημ. Αγ. Νικολάου 12,5 3692,25
Νηπ-Δημ. Μεταγγιτσίου 6 1772,28
Νηπ-Δημ. Ν. Μαρμαρά 21 6202,98
Γ/σιο-ΕΠΑΛ Νικήτης 13 3839,94
Γ/σιο-Λύκειο Ν. Μαρμαρά 13,5 3987,63
Γ/σιο-Λύκειο Αγ. Νικολάου 16 4726,08

Δημοτική Περιφέρεια Τορώνης
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Γ/σιο-Λύκειο Συκιάς
«Καπετάν Χάψας»  5.100,52
Νηπ-Δημ. Συκιάς-Τορώνης
«Μέγας Αλέξανδρος»  5.100,52
Νηπ-Δημ. Σάρτης  2457,67

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν επ’ ονόματι των ανωτέρω Νομικών Προσώπων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος