Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 37/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 37/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 9εο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Δουλγέρη Σταύρο, ο οποίος  εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Με τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
 Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση  της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την  Κοινότητα, που τα σύστησε. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο  Δήμο  κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.
Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ένα ακόμη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο). Επίσης, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ. και ότι όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έτσι λοιπόν προτείνω να καταργηθούν τα κάτωθι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:
1) Δημοτικός Οργανισμός Σιθωνίας  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 85/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 5350/2004 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1654 Β/8-11-2004 ΦΕΚ
2) Μουσείο Νικήτης   το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 2230/2005 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 883 Β/29-6-2005. ΦΕΚ
λόγω του ότι  οι σκοποί και οι αρμοδιότητες τους, δεν συνάδουν με τους σκοπούς του νέου Ν.Π.Δ.Δ. που προκύπτει από τη συνένωση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 59/30.12.2010 επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη του ΟΕΥ του οικείου ΟΤΑ, οι νέες δημοτικές αρχές θα πρέπει να έχουν οριοθετήσει το ρόλο των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, διότι όλες οι αρμοδιότητες των ΝΠΔΔ μπορούν να ασκηθούν από εσωτερικές υπηρεσίες του δήμου, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της ύπαρξης ρητής απαγόρευσης συμμετοχής του δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.
Με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ., τυχόν περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Σιθωνίας, όπου  εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ανωτέρω και
1) τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/06
2) το άρθρο 103 του Ν.3852/2010
3) την εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 του  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
4) την εγκύκλιο  59/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
5) το άρθρο 318 του Ν.1188/81
6) το Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970
7) την υπ’ αριθμ.: 35/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
8)το προσωπικό που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάργηση των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ.
1) Δημοτικός Οργανισμός Σιθωνίας  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 85/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 5350/2004 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1654 Β/8-11-2004 ΦΕΚ
2) Μουσείο Νικήτης   το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 2230/2005 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 883 Β/29-6-2005. ΦΕΚ
λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του, δεν συνάδουν με τους σκοπούς του νέου Ν.Π.Δ.Δ. που προκύπτει από τη συνένωση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιθωνίας. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Σιθωνίας.
 Οι παραπάνω δράσεις που ασκούσαν τα νομικά πρόσωπα  θα εκτελούνται από την Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της συγχώνευσης των Δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  37/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος