Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 38/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 38/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού».

Θέμα: 9στο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Δουλγέρη Σταύρο, ο οποίος  εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με την Εγκ.9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο ίδιος, το πρόγραμμα υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήμος αυτός επιλέγει. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος. Επομένως, ο διάδοχος φορέας ανανεώνει ή παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού με την προαναφερόμενη διαδικασία και αναλαμβάνει τις υφιστάμενες συμβάσεις έργου, μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.
Συνεπώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  προτείνεται να μεταφερθούν στο ΝΠΔΔ οι κάτωθί εργαζόμενοι:
1. Πλασταρά Χριστίνα-Κοινωνιολόγος ΠΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
2. Σβούκης Ευθύμης-Νοσηλεύτης ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
3. Αποστολούδας Πολυνείκης-Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
4. Χολογγούνη Σόνια-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
5. Μαντζαροπούλου Κωνσταντίνα-Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
6. Ζήσιου Ελευθερία- Νοσηλεύτρια ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
7. Πράτσα Κυριακή-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
8. Κοτρώνη Μάλαμα-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010 και τις αποφάσεις  35/2011 και  36/2011 του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας περί συγχώνευσης των νομικών προσώπων  την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Σιθωνίας και την Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Τορώνης στο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
 Οι εργαζόμενοι είναι οι κάτωθι:
1. Πλασταρά Χριστίνα-Κοινωνιολόγος ΠΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
2. Σβούκης Ευθύμης-Νοσηλεύτης ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
3. Αποστολούδας Πολυνείκης-Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
4. Χολογγούνη Σόνια-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
5. Μαντζαροπούλου Κωνσταντίνα-Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
6. Ζήσιου Ελευθερία- Νοσηλεύτρια ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
7. Πράτσα Κυριακή-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
8. Κοτρώνη Μάλαμα-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου
Το παραπάνω προσωπικό που μεταφέρεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος