Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 06/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 187/10-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4.Γκιώτης Νικόλαος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Μάλαμα Κυριακή
6. Σπανός Μιχαήλ
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Γκαλή Γιαννούλα
17. Κατσίκης Παναγιώτης
18. Τσιάρας Εμμανουήλ
19. Πράτσας Άγγελος
20. Πράτσας Ιωάννης
21. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ.Μάλαμα Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο για τον ορισμό των αντιδημάρχων και πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γκιώτης Νικόλαος και Φάλκος Κωνσταντίνος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 6/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συγκρότηση επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία του  Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 1ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σιθωνίας πρέπει να συγκροτηθούν οι κάτωθι επιτροπές για το έτος 2011:
1) ΕΚΠΟΤΑ (Δημοτικοί Υπάλληλοι), για την παραλαβή των υλικών, διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, που αποτελείται από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους, μετά των αναπληρωματικών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ, ειδικότερα του άρθρου 46 της αρ.11/8-3-83 κανονιστικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο αρ. 185/τ.Β/23-3-93.
Επίσης αναλαμβάνεται η υποχρέωση διάθεσης δαπανών μεταφοράς (μεταβίβαση-επιστροφή) της επιτροπής καθώς και των αποζημιώσεων της.
2) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ.270/81 και των διατάξεων των άρθρων 186 και 199 του Ν. 3463/2006,  αποτελούμενη από το Δήμαρχο και δύο Δημοτικούς Συμβούλους.
3) μέλος επιτροπής δημοτικών έργων με μελέτη άνω των 6.925,00 € (τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από την περιφέρεια).
4) Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης που εκτελούνται από το Δήμο με απ’ ευθείας ανάθεση και χωρίς τεχνική μελέτη, καλής εκτέλεσης εργασιών και πραγματοποίησης μεταφορών, αποτελούμενη από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους.
5) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σιθωνίας, αποτελούμε από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ένα Μηχανικό του Δήμου.
6) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, η οποία θα απαρτίζεται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ένα φορολογούμενο δημότη.
7) Επιτροπή σφράγισης καταστημάτων έτους 2011: σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2539/1997 και άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006, η οποία θα αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και έναν δημοτικό υπάλληλο. Επίσης βάσει των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α 58) όποτε κρίνεται αναγκαίο να ζητείται και η συνδρομή της αστυνομίας όσον αφορά τη σφράγιση των καταστημάτων, αφού προηγουμένως υπάρχει σχετικό αίτημα του Δήμου.
8) Επιτροπή αξιολόγησης για μίσθωση ακινήτων, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα μηχανικό του Δήμου.
9) Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ LEADER), σύμφωνα με το αρ.04/12-01-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.
Στις ανωτέρω επιτροπές προτείνονται Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλειοψηφία, τη μειοψηφία και τις λοιπές παρατάξεις.
Ο κ.Ρεβενικιώτης προτείνει στην επιτροπή φορολογικών διαφορών να οριστεί επιτροπή αποτελούμενη από τους υδρονομείς όλων των χωριών του Δήμου, τον ταμία του Δήμου και από πέντε Δημοτικούς Συμβούλους.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών για το έτος 2011.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Αντιδημάρχου κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011, ως εξής:
1) Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ, για την παραλαβή των υλικών, διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, ορίζονται τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Υπάλληλοι του Δήμου Σιθωνίας, 1) Καραδήμου Δήμητρα, 2) Χολογγούνη Αθανασία, 3) Μπλόσκας Γεώργιος, με αναπληρωματικά μέλη τους: 1) Μάντσιος Ιωάννης, 2) Κωτσίδη Αικατερίνη και 3) Σταματάκης Θεόδωρος.
2) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σιθωνίας, ορίζονται ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωστίκας Στυλιανός και 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος.
3) Μέλος επιτροπής δημοτικών έργων με μελέτη άνω των 6.925,00 €, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. (τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από την περιφέρεια).
4) Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης που εκτελούνται από το Δήμο με απ’ ευθείας ανάθεση και χωρίς τεχνική μελέτη, καλής εκτέλεσης εργασιών και πραγματοποίησης μεταφορών, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 2) Μάντσιος Βασίλειος και 3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.
5) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σιθωνίας, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., Αντιδήμαρχος, 2) Πράτσας Ιωάννης και 3) Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας
6) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Σπανός Μιχαήλ, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και  ο δημότης Νικήτης 3) Συρδάρης Ιωακείμ.
7)  Επιτροπή σφράγισης καταστημάτων έτους 2011: σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2539/1997 και άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006. Επίσης βάσει των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α 58) όποτε κρίνεται αναγκαίο να ζητείται και η συνδρομή της αστυνομίας όσον αφορά τη σφράγιση των καταστημάτων, αφού προηγουμένως υπάρχει σχετικό αίτημα του Δήμου. Ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Λαθρούρη-Πάργα Μαρία, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος και 3) Κρικελίκος Ιωακείμ, δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.
8) Επιτροπή αξιολόγησης για μίσθωση ακινήτων, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος, 2) Γκαλή Γιαννούλα και 3) Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας.
9) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ LEADER), σύμφωνα με το αρ.04/12-01-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., ορίζεται ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αστερίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος