Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 05/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 187/10-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4.Γκιώτης Νικόλαος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Μάλαμα Κυριακή
6. Σπανός Μιχαήλ
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Γκαλή Γιαννούλα
17. Κατσίκης Παναγιώτης
18. Τσιάρας Εμμανουήλ
19. Πράτσας Άγγελος
20. Πράτσας Ιωάννης
21. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ.Μάλαμα Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο για τον ορισμό των αντιδημάρχων και πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γκιώτης Νικόλαος και Φάλκος Κωνσταντίνος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά «Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα», καθώς επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό το Δήμο Σιθωνίας.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα αυτό προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω της καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος που αφορά «Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Αριθμός Απόφασης: 5/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα».
Θέμα: 2ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Πριν λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα , το οποίο επηρεάζει το σύνολο του Δήμου Σιθωνίας, καθώς καταργεί την οποιαδήποτε δόμηση στην περιοχή μας με αποτέλεσμα να συρρικνώσει την τουριστική ανάπτυξη και θα διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της περιοχής. Προτείνω να σταλεί ψήφισμα στο αρμόδιο Υπουργείο και  να ισχύσουν τα Γ.Π.Σ. των πρώην Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης, του συνενούμενου Δήμου Σιθωνίας, τα οποία έπειτα από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς κατά τη σύνταξή τους και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ζώνες NATURA που προβλέπονται  όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία που γίνει, πήραν τις απαραίτητες εγκρίσεις και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης αναφέρει ότι το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Το σχέδιο νόμου θέτει περιορισμούς στο Δήμο μας. Προτείνω να σταλούν έγγραφα στους Δήμους Πολυγύρου και Αριστοτέλη, να συγχρονιστούν τα Δημοτικά Συμβούλια στη λήψη αποφάσεων για το συγκεκριμένο θέμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  και την πρόταση του Προέδρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Συμφωνεί με την  πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. να σταλεί ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας για το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα, προς το αρμόδιο Υπουργείο, ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουίου
Του Δήμου Σιθωνίας

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας εκφράζει την έντονη διαφωνία του με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για την βιοποικιλότητα.
 Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σχετικά με τους όρους δόμησης στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας θα αποδομήσει την οικοδομική δραστηριότητα θα συρρικνώσει την τουριστική ανάπτυξη και θα διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.
 Σχετικά με τα ζητήματα πολεοδομικής νομοθεσίας υπάρχουν εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των πρώην Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης που αποτελούν τους δύο Δήμους που συγκροτούν σήμερα τον Δήμο Σιθωνίας. Κατά την σύνταξη αυτών λήφθηκαν υπόψιν οι περιοχές NATURA όπως φαίνεται ακόμα και από την αλληλογραφία που ακολουθήθηκε, καθώς και από τις περιοχές ΠΕΠ (προστασίας) που δημιουργήθηκαν που απαγορέυουν ή περιορίζουν την δόμηση και μάλιστα και σε περιοχές που δεν είναι στο δίκτυο NATURA. Αν η εφαρμογή του νόμου αναιρεί στην ουσία τα Γ.Π.Σ. ποιός ο λόγος της κατάρτισης αυτών και της οικονομικής δαπάνης που απαιτήθηκε. Άλλωστε εκρεμεί εδώ και χρόνια το ειδικό χωροταξικό που θα κατηγοριοπιούσε τις περιοχές αυτές.
 Εκτός από τα Γ.Π.Σ. θέλουμε να σημειώσουμε και κάποιες ακόμα παραμέτρους που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του νόμου στην περιοχή μας όπως είναι: η αλματώδη αύξηση της αυθαίρετης δόμησης στην περίπτωση που αυτό ψηφιστεί, το ότι στην περιοχή μας υπάρχει ήδη δασικός χάρτης (από τις λίγες περιοχές), ότι οι μεταβιβάσεις όλων των ακινήτων έχουν φορολογηθεί αδρά, ότι είμαστε η περιοχή στην οποία όπως φαίνεται και από εθνικό κατάλογο των περιοχών στον δίκτυο υπάγονται δεκάδες χιλιάδες στρέμματα που αποτελούν, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, το σύνολο τις έκτασης του Δήμου και φυσικά το αν ισχύσει η τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας που σαν αιχμή της έχει την Χαλκιδική και ειδικότερα την Σιθωνία και την Κασσάνδρα χάνει τον ένα πόλο εισαγωγής συναλλάγματος. 
 Οι κάτοικοι του Δήμου Σιθωνίας εδώ και τέσσερις(4) δεκαετίες προστάτευσαν και προστατεύουν την βιοποικιλότητα της περιοχής όταν εναντιώθηκαν στην πώληση 53.800 στρεμμάτων από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος προς την «Σ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.»
 Εκφράζουμε κατά συνέπεια την έντονη διαφωνία μας και δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ που αφορά την βιοποικιλότητα όπως και δεν δεχόμαστε τον φράχτη που θέλει να δημιουργήσει το νομοσχέδιο στην περιοχή Σιθωνίας με αποτέλεσμα την μετανάστευση του ντόπιου πληθυσμού. 
 Τέλος καλούμε το ΥΚΕΠΑ να ανακατασκευάσει το σχέδιο νόμου για την βιοποικιλότητα έτσι ώστε να ισχύουν τα Γ.Π.Σ. όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τον ίδιο φορέα και έχουν γίνει νόμος του κράτους.
2) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να στείλει το ανωτέρω ψήφισμα στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, ψηφίζουν ομόφωνα το ανωτέρω ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
                Ο Πρόεδρος