Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                             2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

Αριθμός Απόφασης: 92/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων για την μεταφορά αδρανών υλικών»

 

Αριθμός θέματος: 4ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος τέταρτο (4ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 20.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.6412.0002 για την μεταφορά αδρανών υλικών.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τα π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 30.6412.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 20.000,00€ για την μεταφορά αδρανών υλικών.

 

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζει την πίστωση και δηλώνει ότι η μεταφορά πρέπει να γίνεται με τα ήδη υπάρχοντα φορτηγά ώστε να μειωθεί το κόστος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                                                                Υπογραφές

                                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                Ο Δήμαρχος