Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας. Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε (5), ήτοι:  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                         AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                            1.  Σπανός Μιχαήλ 2.  Κωστίκας Στυλιανός                                       2. Γιοβανούδας Βαρσάμης3.  Λογοτριβή Ελένη4.  Μάντσιος Βασίλειος 5.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος                                                                        Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση Αριθμός Απόφασης: 93/2011 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»«Ψήφιση πιστώσεων για το υπόλοιπο των ποσών της απογραφής»            Αριθμός θέματος: 5ο  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει το υπόλοιπο ποσό της ανάθεσης  στον κ. Παπακώστα Χρήστο των 7.791,25€ και 2.250,00€ για την απογραφή  του Δήμου Σιθωνίας και του πρώην Δήμου Τορώνης αντίστοιχα,του οποίου του είχαν ανατεθεί με τις αποφάσεις 3&4 του 2011 Οικ. Επιτροπής βάση του προϋπολογισμού των  12τημορίων.

Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                           Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 10.6142.0001 και Κ.Α 10.6115.0001  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 7.791,25€ και 2.250,00€ αντίστοιχα που αφορά το υπόλοιπο της απογραφής του Δήμου Σιθωνίας και του πρώην Δήμου Τορώνης.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Παπακώστας Χρήστος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2011.Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος