Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        

2.
Κοντού Ελένη

3.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης
Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 39/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 249/04-06-2013 αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 10,50 τ.μ., στην παραλία Τορώνης
μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 256/30-05-2013 αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
35 τ.μ., στην παραλία Τριστινικούδας μπροστά από το κατάστημά του, για
την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την
υπ’ αριθμ. 234/27-05-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Συριάνως του Αποστόλου, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  15 τ.μ., στην παραλία «Αρετές»
περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4)      Την
υπ’ αριθμ. 161/23-04-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Γεωργίας του Αποστόλου, η
οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία «Αρετές»
περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.

5)      Την
υπ’ αριθμ. 248/04-06-2013 αίτηση του Πάργα Γεώργιος του Αθανασίου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  80 τ.μ., στην παραλία
Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και
ομπρελών .

6)      Την
υπ’ αριθμ. 260/05-06-2013  αίτηση της
ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού
και παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας
 μπροστά από την επιχείρησή του «HOTEL ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ»
για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

7)      Την
υπ’ αριθμ. 262/07-06-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Μαριανής του Αριστοτέλη, η οποία
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
50 τ.μ., στην παραλία Κριαριτσίου μπροστά από το κατάστημά της, για την
ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και τραπεζοκαθισμάτων.

8)      Την
υπ’ αριθμ. 232/27-05-2013 αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Στυλιανού, η οποία
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
40 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

9)      Την
υπ’ αριθμ. 233/27-05-2013 αίτηση της Νικολού Ευθυμίας, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  50
τ.μ., στην παραλία Λιναράκι μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη
ξαπλώστρων και ομπρελών.

10)  Την υπ’
αριθμ. 236/28-05-2013 αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου του Αγγέλου, ο οποίος ζητάει
την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 70 τ.μ., στην παραλία Τουρκολιμιώνα για
την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

11)  Την υπ’
αριθμ. 237/28-05-2013 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, η  οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 44 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της για την
ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

12)  Την υπ’
αριθμ. 210/17-05-2013 αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τ.μ., στην παραλία Πόρτο Κουφό μπροστά από
το ξενοδοχείο της με την επωνυμία «MELITON», για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου,
  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 10,50 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το
  κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να
  μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να
  υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και
  ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την
  ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 35 τ.μ., στην παραλία Τριστινικούδας μπροστά από το
  κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
  αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
  δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Συριάνως του
  Αποστόλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 15 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας
  μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
  αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
  δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Γεωργίας του
  Αποστόλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας
  μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
  αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
  δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να
  υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και
  ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την
  ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση του  Πάργα Γεώργιου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το
  κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση του ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ
  ΤΣΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., αποφασίζετε
  ομόφωνα
  θετικά, να του
  παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας  μπροστά από την επιχείρησή του «HOTEL ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ»
  για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην
  υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
  αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
  κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών
  (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 7. Για την αίτηση της Κυριαζάκου
  Μαριανής του Αριστοτέλη, αποφασίζετε
  ομόφωνα
  θετικά, να της
  παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία Κριαριτσίου μπροστά
  από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και
  τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε
  μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα
  κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 8. Για την αίτηση της Μελίσση Μαρίας
  του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 40 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά
  της, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην
  υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
  αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
  κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών
  (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 9. Για την αίτηση της Νικολού Ευθυμίας,
  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλίας 50 τ.μ., στην παραλία Λιναράκι μπροστά από το
  κατάστημά της,  για την ανάπτυξη
  ξαπλώστρων και ομπρελών,  με την
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
  αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
  δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων
  και την αποφυγή ατυχημάτων.
 10. Για την αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου
  του Αγγέλου, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 70 τ.μ., στην παραλία Τουρκολιμιώνα μπροστά από το
  κατάστημά του,  για την ανάπτυξη
  ξαπλώστρων και ομπρελών,   με την
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
  αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
  δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 11. Για την αίτηση της OTYSOVA RENATA του
  ANTONIN, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλίας 44 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το
  κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών,  με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3)
  μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 12. Για την αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης
  του Ιωάννη, αποφασίζετε ομόφωνα 

      θετικά,
να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία  50
τ.μ., στην παραλία Πόρτο Κουφό 

     
μπροστά από το ξενοδοχείο της με την επωνυμία «MELITON», για την ανάπτυξη

      ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε

      μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια,

      καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και

      κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
μέτρου  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος
της

      ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για
την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την

      αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                  Τα μέλη

            Υπογραφή                                  Υπογραφές                       

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                Τζέλιος Αθανάσιος