Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        

2.
Κοντού Ελένη

3.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης
Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 40/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 220/22-05-2013 αίτηση πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, οι
οποίοι ζητούν την παραχώρηση του γηπέδου Συκιάς, διότι έχουν ιδρύσει δεύτερη
ομάδα ποδοσφαίρου και θέλουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1.     
Για την αίτηση πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση του γηπέδου Συκιάς, αποφασίζετε κατά πλειοψηφία θετικά,
να τους  παραχωρηθεί το γήπεδο Συκιάς για
δεύτερη ομάδα ποδοσφαίρου, όπως προβλέπετε από τον Ν. 2725/1999. Υπέρ είναι οι
σύμβουλοι: 1) Κοντού Ελένη, 2) Ανδριανούδης Γεώργιος, 3) Δραγάνης Αλέξανδρος,
4) Πράτσα Άννα. Ο πρόεδρος Τζέλιος Αθανάσιος δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο
Πρόεδρος                                   Τα μέλη

             Υπογραφή                                   Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος