Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2013

1ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από
το πρακτικό 7/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 24-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 219/21-05-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος                 

4. Πράτσα Άννα

                                               

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 36/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 130/04-03-2013 αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση 4τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη στη θέση Ραγάζα,
μπροστά από το κατάστημα του «Χεκήμογλου Αβέρκιου», για την τοποθέτηση πάγκου
για πώληση αυγών – βοτάνων και οικολογικών προϊόντων.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 159/19-04-2013 αίτηση του Δριστάρη Εμμανουήλ του Δημοκράτη, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από το
κατάστημα του «Βοϊβόδα», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

3)      Την
υπ’ αριθμ. 160/19-04-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου, η
οποία ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από
το κατάστημα του «Φλωρίνη Γεωργίου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
καλαμποκιού.

4)      Την
υπ’ αριθμ. 191/10-05-2013 αίτηση του Μουτούδη Χρήστου του Πασχάλη, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση 6τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη απέναντι από την
είσοδο του κτήματος «Φωκά», για συνεδρίες ρεφλεξολογίας – μασάζ στα πέλματα των
ποδιών.

5)      Την
υπ’ αριθμ. 199/13-05-2013 αίτηση του Δραμουνδάνη Άγγελου του Παύλου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στο Καλαμίτσι δίπλα από το
κατάστημα «Βράχος», για τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

6)      Την
υπ’ αροθμ. 201/14-05-2013 αίτηση της Μπάκα Αλεξάνδρας του Δημητρίου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από την
Παιδική Χαρά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση μελιού.

7)      Την
υπ’ αριθμ. 204/15-05-2013 αίτηση του Κουκουρούμα Τριαντάφυλλου του Χρήστου, ο
οποίος ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη δίπλα από το
κατάστημα «Λέων», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων και
καλαμποκιών.

8)      Την
υπ’ αριθμ. 230/24-05-2013 αίτηση των: Λίζα Μαστορί, Αλέκα Λιάκου και Λία Λάμπα,
οι οποίες ζητούν χορήγηση άδειας για έκθεση χειροποίητων δημιουργιών, στην
Τορώνη για το διάστημα από 1/7/2013 έως 31/8/2013.

9)      Την
υπ’ αριθμ. 197/13-05-2013 αίτηση του Κεζέπη Ανδρέα του Μιχαήλ, ο οποίος ζητάει
αντίγραφο απόφασης του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, που αφορά την
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε παραγωγούς, του κ. Τσιτσιρίκου Γεωργίου και
της συζύγου του και συγκεκριμένα δίπλα από το Σούπερ Μάρκετ και τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια που ο ίδιος κατέχει, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης
των παραγωγών αυτών, και αντίγραφα από όλα τα δικαιολογητικά που έχουν
κατατεθεί από τους ανωτέρω για τη χορήγηση της άδειας.

10)    Την υπ’
αριθμ. 426/17-05-2013 αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος
ζητάει να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταστεί
κοινόχρηστος ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών (Καραγιαννάκη
Ευθύμιο – Κυλοπίτα Δημήτριο με Άγνωστο), 
και ο Δήμος Σιθωνίας έχει κατασκευάσει 
δίοδο προς τη θάλασσα, με οπλισμένο σκυρόδεμα σε περιοχή που αποτελεί
ζώνη παραλίας και είναι κοινόχρηστη.

  Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1. Για την
αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί 4τ.μ. κοινόχρηστος
χώρος, στην Τορώνη στη θέση Ραγάζα, μπροστά από το κατάστημα του «Χεκήμογλου
Αβέρκιου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση αυγών – βοτάνων και οικολογικών
προϊόντων.

2. Για την
αίτηση του Δριστάρη Εμμανουήλ του Δημοκράτη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί 2τ.μ. κοινόχρηστου
χώρου, στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημα του «Βοϊβόδα», για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

3. Για την
αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί2τ.μ. κοινόχρηστου
χώρου, στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημα του «Φλωρίνη Γεωργίου», για την
τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

4.  Για την αίτηση του Μουτούδη Χρήστου του
Πασχάλη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά,
να του παραχωρηθεί 6τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη απέναντι από την
είσοδο του κτήματος «Φωκά», για συνεδρίες ρεφλεξολογίας – μασάζ στα πέλματα των
ποδιών.

5. Για την
αίτηση του Δραμουνδάνη Άγγελου του Παύλου,
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά,
να του παραχωρηθεί 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου,
στο Καλαμίτσι αλλά σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

6.  Για την αίτηση της Μπάκα Αλεξάνδρας του
Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά,
να της παραχωρηθεί 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη αλλά σε χώρο που θα
της υποδειχθεί από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση μελιού .

7. Για την
αίτηση του Κουκουρούμα Τριαντάφυλλου του Χρήστου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί 2τ.μ. κοινόχρηστου
χώρου, στην Τορώνη δίπλα από το κατάστημα «Λέων», για την τοποθέτηση πάγκου για
πώληση λουκουμάδων και καλαμποκιών.

8. Για την
αίτηση των: Λίζα Μαστορί, Αλέκα Λιάκου και Λία Λάμπα, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

9. Για την
αίτηση Κεζέπη Ανδρέα του Μιχαήλ, αποφασίζετε
ομόφωνα,
να του χορηγηθούν τα αντίγραφα της απόφασης που ζητάει.

10. Για την
αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου
αποφασίζετε ομόφωνα
να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση
του θέματός του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                     Ο
Πρόεδρος                                        Τα
μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τζέλιος Αθανάσιος