Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από
το πρακτικό 7/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 24-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 219/21-05-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος                 

4. Πράτσα Άννα

                                               

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 35/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για οικονομική ενίσχυση».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

Συγκεκριμένα:

1)     
Την υπ’ αριθμ. 205/15-05-2013 αίτηση του Δογαρά
Αστερίου του Νικολάου, ο οποίος ζητάει οικονομική ενίσχυση 2.000,00 ευρώ, διότι
έχει πρόβλημα υγείας και δεν έχει περίθαλψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, λόγω
οφειλών.

 

  Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση

 

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, να δοθεί οικονομική ενίσχυση
στον Δογαρά Αστέριο του Νικολάου, διότι σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση που μας
επισυνάπτει από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, χρήζει άμεσου επεμβάσεως από
αγγειοχειρούργους και αυτή τη στιγμή λόγω οφειλών είναι ανασφάλιστος.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για λήψη απόφασης λόγω αρμοδιότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                         
Τα μέλη

         Υπογραφή                                          Υπογραφές                 

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο
Πρόεδρος

 

 

                                 Τζέλιος
Αθανάσιος