Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25 Ιουλίου του έτους  2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 21:00
μ.μ., συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την « διακοπή των πιεστικών για το νερό, που
υπάρχουν στην Τορώνη, διότι τους θερινούς μήνες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα » και
ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός
Απόφασης 29/2012.

 

Θέμα: 1ο εκτός ημερήσιας διατάξεως

 

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Διακοπή
των πιεστικών νερού στην Τορώνη».

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, ότι κατά τους θερινούς μήνες  υπάρχει
μεγάλο πρόβλημα με το νερό στην περιοχή της Τορώνης, που οι τουρίστες και οι
επισκέπτες υπερδιπλασιάζονται, με αποτέλεσμα να μην φτάνει η ύδρευση για όλες
τις κατοικίες. Επειδή κάποιοι πολίτες χρησιμοποιούν πιεστικά στην παροχή του
νερού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση για τις υπόλοιπες κατοικίες,  θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του
Συμβουλίου, ώστε αν χρειαστεί ανάγκη να διακόψουν τη λειτουργία των πιεστικών
αυτών, για να μειωθεί το πρόβλημα.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Να γίνει διακοπή των πιεστικών νερού που υπάρχουν στην Τορώνη εφόσον θα
χρειαστεί, ώστε να  μειωθεί το πρόβλημα
που υπάρχει  με το νερό.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

     Ο
Πρόεδρος                                                     
Τα μέλη

      Υπογραφή                                                     
Υπογραφές            

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος