Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2012

 `

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς        

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 21-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08:30 πμ συνήλθε
το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 444/09-06-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.       

            Αριθμός Απόφασης 25/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:1 ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 447/19-06-2012 αίτηση των Αφοι Ακριβού
Τσολάκη και ΣΙΑ ΟΕ   με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και παραλίας  έκτασης 50μ2 μπροστά από το Ξενοδοχείο του  με την επωνυμία <<ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ >>
στην Τριστινίκα  για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2)                          
Την υπ αριθ 443/19-06-2012 αίτηση της ΙΣΑ AE  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά Μπαρ  στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες .

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 440/18-06-2012 αίτηση του Χατζηεμμανουήλ
Γεώργιου του Νικολάου   με  την
οποία ζητάει 67 μ2
Δημοτικό χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 80 τμ αιγιαλό και παραλία για
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά του Εστιατόριο στο
Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας   .

4)                          
Την υπ αριθ 439/18-06-2012 αίτηση της Ψηλογιάννη Μαρίας
του Κωνσταντίνου  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά από το κατάστημά
της στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες  

5)                          
Την υπ αριθ 438/15-06-2012 αίτηση της Μάντσιου Κωνσταντίνας
με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 45
μ2μπροστά από το κατάστημά της στην Κληματαρια  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

6)                          
Την υπ αριθ 432/14-06-2012 αίτηση της Καρακιτσάκη
Ελένης του Θεοδώρου  με την οποία ζητάει
την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το
κατάστημά της στο Π. Κουφό  για την
ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

7)                          
Την υπ αριθ 434/14-06-2012  αίτηση της Μειμαρίδου – Αργυροπούλου
Λουκρητία του Παναγιώτη  με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 120 τμ μπροστά από το
κατάστημά της   για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες .

8)                          
Την υπ αριθ 431/13-06-2012  αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου του Αγγέλου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 60 τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Τουρκολιμνιώνα  για  την
ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

9)                          
Την υπ αριθ 420/11-06-2012 αίτηση του Μπλόσκα Αθανάσιου
 με την οποία ζητάει την εκμίσθωση  10 τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά από το
κατάστημά του με την επωνυμία <<GALERO>> για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .

10)                      
Την υπ αριθ 422/11-06-2012  αίτηση του Πάργα Γεώργιου του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας στην Κληματαριά εκτάσεως 80 τμ μπροστά από το κατάστημά του  για 
την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και
ομπρέλες .

11)                      
Την υπ αριθ 428/11-06-2012  αίτηση του Χεκήμογλου Αβέρκιου του Αναστασίου
 με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 25 τμ
Δημοτικό χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 25 τμ αιγιαλό και
παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες ..

12)                      
Την υπ αριθ 421/11-06-2012 αίτηση της Κληματσίδας
Βασιλικής του Αστερίου με  την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το
κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθιμάτων καθώς και  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

13)                      
Την υπ αριθ414/06-06-2012 αίτηση του Παπανικολάου
Γεώργιου του Νικολάου   με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού  χώρου
εκτάσεως 50 τμ στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

14)                      
Την υπ αριθ 446/19-06-2012 αίτηση της Καλημέρη
Βασιλικής του Αθανασίου  με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 100 τμ μπροστά από το
κατάστημά του στην  Κληματαριά  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

15)                      
Την υπ αριθ 452/20-06-2012 αίτηση του Κωνσταντάκη
Ιωάννη του Δημητρίου   με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού  χώρου 
μπροστά από το κατάστημα του 
εκτάσεως 20 τμ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .

16)                      
Την υπ αριθ 429/12-06-2012 αίτηση της Καραγιαννάκη
Παναγιώτας του Αστερίου  με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 60 τμ δίπλα από το
οίκημά μου   για την ανάπτυξη ξαπλώστρες
και ομπρέλες.

17)                      
Tην
υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση της Αναστασιάδου Μαγδαληνής με την οποία ζητάει
την παραχώρηση 50 μ2
αιγιαλού και παραλία μπροστά από το κατάστημά της στην Τορώνη για την ανάπτυξη
ξαπλώστρων και ομπρελών .

18)                      
Την υπ αριθ 451/20-06-2012 αίτηση του Τζέλιου Δημήτριου
του Γεωργίου  με την οποία ζητάει την
παραχώρηση 2 τμ μπροστά στο κατάστημα Ξυλουργείο του Καζάκα στην Τορώνη για
πώληση Καλαμποκιού .

                Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα
εξής:

1.     
 Για την  υπ΄αριθμ. 447/19-06-2012 αίτηση των Αφοι
Ακριβού Τσολάκη και ΣΙΑ ΟΕ   με την οποία
ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και
παραλίας  έκτασης 50μ2 μπροστά από το
Ξενοδοχείο του  με την επωνυμία <<ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
>> στην Τριστινίκα  για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες , αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση
να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

2.     
Για την υπ αριθ 443/19-06-2012 αίτηση της ΙΣΑ AE  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά Μπαρ  στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες , αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι
και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος
της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την
αποφυγή των ατυχημάτων 

3.     
Για τα`ην υπ΄αριθμ. 440/18-06-2012 αίτηση του
Χατζηεμμανουήλ Γεώργιου του Νικολάου  
με  την οποία ζητάει 67 μ2 για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και 80 τμ αιγιαλό και παραλία  για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά
στο κατάστημά του Εστιατόριο στο Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του
Δήμου Σιθωνίας αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν
οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα
κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

4.     
 Για την υπ αριθ
439/18-06-2012 αίτηση της Ψηλογιάννη Μαρίας του Κωνσταντίνου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην Τορώνη για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση
να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

5.     
 Για την υπ αριθ
438/15-06-2012 αίτηση της Μάντσιου Κωνσταντίνας με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 45 μ2μπροστά από το κατάστημά
της στην Κληματαρια  για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη
λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση
των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά . 

6.     
Για την υπ αριθ 432/14-06-2012 αίτηση της Καρακιτσάκη
Ελένης του Θεοδώρου  με την οποία ζητάει
την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το
κατάστημά της στο Π.Κουφό  για την
ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων 

7.     
Για την υπ αριθ 434/14-06-2012  αίτηση της Μειμαρίδου – Αργυροπούλου
Λουκρητία του Παναγιώτη  με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 120 τμ μπροστά από το
κατάστημά της   για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

8.     
Για την υπ αριθ 431/13-06-2012  αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου του Αγγέλου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 60 τμ μπροστά από το κατάστημά του στον
Τουρκολιμνιώνα  για  την ανάπτυξη 
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

9.     
Για την υπ αριθ 420/11-06-2012 αίτηση του Μπλόσκα
Αθανάσιου  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση  10 τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά
από το κατάστημά του με την επωνυμία <<GALERO>> για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά .

10.  Για
την υπ αριθ 422/11-06-2012  αίτηση του
Πάργα Γεώργιου του Αθανασίου  με την
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στην Κληματαριά εκτάσεως
80 τμ μπροστά από το κατάστημά του 
για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων 

11.  Για
την υπ αριθ 428/11-06-2012  αίτηση του
Χεκήμογλου Αβέρκιου του Αναστασίου  με
την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 25 τμ Δημοτικό χώρο για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 25 τμ αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες
και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν
οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα
κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

12.  .Για
την υπ αριθ 421/11-06-2012 αίτηση της Κληματσίδας Βασιλικής του Αστερίου
με  την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθιμάτων καθώς και 
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

13.  Για
την υπ αριθ 414/06-06-2012 αίτηση του Παπανικολάου Γεώργιου του Νικολάου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση
Δημοτικού  χώρου εκτάσεως 50 τμ στην
Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων., αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

14.  Για
την υπ αριθ 446/19-06-2012 αίτηση της Καλημέρη Βασιλικής του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας εκτάσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην  Κληματαριά 
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με
την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1)
μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για
την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

15.  Για
την υπ αριθ 452/20-06-2012 αίτηση του Κωνσταντάκη Ιωάννη του Δημητρίου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση
Δημοτικού  χώρου  μπροστά από το κατάστημα του  εκτάσεως 20 τμ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

16.   Για την υπ αριθ 429/12-06-2012 αίτηση της
Καραγιαννάκη Παναγιώτας του Αστερίου  με
την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτάσεως 60 τμ δίπλα
από το οίκημά της   για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά .

17.  Για
την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση της Αναστασιάδου Μαγδαληνής με την οποία
ζητάει την παραχώρηση 50 μ2
αιγιαλό και παραλία  μπροστά από το
κατάστημά της στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων.

18.  .Για
την υπ αριθ 451/20-06-2012 αίτηση του Τζέλιου Δημήτριου του Γεωργίου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ
μπροστά στο κατάστημα Ξυλουργείο του Καζάκα στην Τορώνη για πώληση Καλαμποκιού
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                      τα μέλη

           Υπογραφή                                                    
Υπογραφές                

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                       Τζέλιος
Αθανάσιος