Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2012

 

 

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 21-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 08:30 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 444/09-06-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος   

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος 

5.Πράτσα Άννα

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Αριθμός Απόφασης 24/2012.

Θέμα 2ο

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Μεταβίβαση και  Ανανέωση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων
για το έτος 2012 στο κατάστημα Καφέ Μπάρ του Χεκήμογλου Αβέρκιου  με διακριτικό τίτλο ACAPUS στην Τορώνη της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς  ».

 

 

                        Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος
το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  
σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 στις Δημοτικές Κοινότητες αρμόδιο
για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας

             Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ αριθ 436 από 15-06-2012 έγγραφο του
Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με το οποίο
υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών
οργάνων (ανανέωση για το έτος 2012) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ήτοι:

Την από 15-06-2012   αίτηση του Χεκήμογλου Αβέρκιου του
Αναστασίου ο οποίος αιτείται την μεταβίβαση 
αδείας λειτουργίας μουσικής από τον Μπατζή Στάμο του Κωνσταντίνου καθώς
και την ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του που λειτουργεί
ως Καφέ μπαρ με διακριτικό τίτλο ACAPUS στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου
Σιθωνίας .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν3463/2006)

      3. Το υπ αριθ
436/15-06-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου

4. Τον φάκελο με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

        Εγκρίνει την μεταβίβαση ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ από το όνομα του Μπατζή Στάμου του
Κωνσταντίνου  στον Χεκήμογλου Αβέρκιο του
Αναστασίου  καθώς και ανανεώνει την
ανωτέρω άδεια για το έτος 2012 ,για το κατάστημά του Καφέ μπαρ στην Τορώνη της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας με διακριτικό τίτλο ACAPUS με την προϋπόθεση ότι
τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο

        Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την έκδοση
της αδείας σύμφωνα με την περιπτ.ζ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/10 ο
Δήμαρχος είναι αρμόδιος για την χορήγηση των αδειών .              

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24 /2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη

    
         Υπογραφή                                                      Υπογραφές              

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                 Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                            Τζέλιος
Αθανάσιος