Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

                

                                                           ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/2012  

 

ΘΕΜΑ: 
Αφαίρεση κυκλοφοριακών πινακίδων στο δεύτερο παράλληλο της Δ.Κ.Νικήτης
από Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά
του Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την
εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προχώρησε  ο Δήμος  ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία της
Δ.Κ.Νικήτης δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Οι κυκλοφοριακές πινακίδες από τον
δεύτερο παράλληλο από τον παραλιακό δρόμο , από οικία Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι
Οικονόμου Τριαντάφυλλου πρέπει να αφαιρεθούν για την διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες να μπουν από την πλευρά
της οικίας του Οικονόμου Τριαντάφυλλου. 

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να
αφαιρεθούν οι κυκλοφοριακές πινακίδες του δεύτερου παράλληλου από τον παραλιακό
δρόμο,
από οικία Αλέκο
Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του
Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά της οικίας του
Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    
ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                  
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ