Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2012

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2012  

 

ΘΕΜΑ: 
Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου «Βέτρινο» (ΦΕΚ 1194/Τβ/5-10-1973) του Δήμου Πολυγύρου της
Π.Ε. Χαλκιδικής.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των
μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το

αρ.πρωτ. Φ2ε / 11068/23-5-2012 έγγραφο του Δήμου
Πολυγύρου  καθώς και

το υπ΄αριθ. ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ/Ε/4675 έγγραφο της ΙΣΤ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτήτων  με το οποίο ζητάει να γνωμοδοτήσει η Κοινότητά
μας αν  υπάρχουν   υφιστάμενες  
δραστηριότητες  στον   εν  
λόγω   χώρο   από παραγωγικούς φορείς π.χ. Μελισσοτρόφους
Αγρότες κ.τ.λ. γιατί προτίθεται να προβεί στην οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                   
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  τονίζουν ότι
στην περιοχή που προτίθεται να προβεί στην οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου η
ΙΣΤ΄ Εφορεία  Προϊστορικών και
Κλασικών  Αρχαιοτήτων δεν σημειώνετε
καμιά δραστηριότητα από παραγωγικούς φορείς όπως Μελισσοτρόφους, Αγρότες
κλπ.   

   

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       
ΤΑ ΜΕΛΗ

  (Υπογραφή)                                                   
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ