Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 5/31-01-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα  τέσσερις  {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          Μητσιάρα Σόνια

2. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3  Γεωργακούδας Λάμπρος

4. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

             

Ο αντιδήμαρχος
Δημήτριος Δημητρός παραβρέθηκε στο 10ο θέμα  όπου ήταν και ο  εισηγητής. 
  

           

Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 16/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:11ο

Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το εντέκατο(11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,   αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που
αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των
δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 3/24.01.2012 αίτηση της ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΟΥ  του Θεόδωρου , η οποία αιτείται παραχώρηση
χώρου, 2.τ.μ.στην περιοχή λιμάνι  της παραλία
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, για 
πώληση χειροποίητων κοσμημάτων δικής της κατασκευής .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις
ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την αίτηση της ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ , αποφασίζετε
ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, παραλίας, 2 τ.μ.στην περιοχή λιμάνι  της 
παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, για  πώληση χειροποίητων κοσμημάτων δικής της
κατασκευής .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    
τα μέλη

Υπογραφή                                                                 
Υπογραφές      

                                                                                                 

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

                                                       

                                                           
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ