Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης /2011
Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 5/31.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5
(πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης
Αθανάσιος Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Μητσιάρα Σόνια.  

 

Στην συνεδρίαση
παραβρέθηκε  ο κυρ.
Δημητρός
Δημήτριος για την εισήγηση του 10ου θαματος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2012  

 

ΘΕΜΑ:   Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της
Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  η
Δ.Κ.Νικήτης και ο Δήμος θα πρέπει να αγκαλιάσουν και να βοηθήσουν τις άπορες
οικογένειες ενόψει της οικονομικής κρίσης.  
      

 Ο κυρ Ζαφειρούδης
Αθανάσιος αναφέρει ότι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει από έναν φορέα. Θα
πρέπει θα πρέπει να συνεργαστούν και με άλλους συλλόγους της Δ.Κ.Νικήτης.

Και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν η
Δ.Κ.Νικήτης και ο Δήμος και με συνεργασία άλλων συλλόγων να αγκαλιάσουν και να
βοηθήσουν τις άπορες οικογένειες της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ