Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 42 ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

5 μήνες 10
102 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ

 

8 μήνες 2
103 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΣΚΑΦΕΑ

 

8 μήνες 1
104 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

 

8 μήνες 2
105 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 5 μήνες 1
106 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μήνες 2
107 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΗΤΗ

(η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας)

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 4 μήνες 24
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία αναρτημένη βρίσκεται Α) στο δημοτικό κατάστημα και τις κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας Β)  στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr)  καθώς και Γ) στο πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και με απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο  Σιθωνίας, Τ.Κ.  630 88 Νικήτη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Σβούκη Ελισάβετ (τηλ. επικοινωνίας: 23753/ 50100- 50101-50102 – 50117 – 50118 – 50149).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από Τετάρτη 01/06/2022 εως και Παρασκευή 10/06/2022.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία αναρτημένη βρίσκεται Α)  στο κατάστημα του και τις κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας Β)  στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr)  καθώς και Γ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Όπως αναλυτικά αναγράφονται στην αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία αναρτημένη βρίσκεται Α) της στο κατάστημα του και τις κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας Β)  στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr)  καθώς και Γ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

 

Ο Δήμαρχος

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ1-2022

ΦΕΚ 6Α-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1-2022