Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 18η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                               Νικήτη, 27/05/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.: -7569-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ 2022» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου (ανακοπή) κατά της υπ’αριθ.15/2022 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

3. Ορισμός Δικηγόρου επί των υποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας με την εταιρία “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2022 απόφασης από το πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Εισηγ. κ. Ζήσιος Βασίλειος)

5. Έγκριση της αρ. 17/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2022-Τροποποίηση ΟΠΔ & πίνακα στοχοθεσίας» (Εισηγ.: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

6. Έγκριση της υπ’αριθ. 37-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ντέμπλας Κυπαρίσσης