Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Πράτσας Ιωάννης
5) Σπανός Μιχαήλ                                                        5) Μάλαμα Κυριακή
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Γεωργιάδης Αναστάσιος
17) Γκαλή Γιαννούλα
18) Τσιάρας Εμμανουήλ
19) Πράτσας Αγγελος
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος
22) Κατσίκης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Παραχώρηση του οικοπέδου δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 60/2011 
                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Παραχώρηση του οικοπέδου δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά».
Θέμα: 4ο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν για χρήση τμήμα του αρ. οικοπέδου 284, Ο.Τ. 22, εμβαδού 1566,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός οικισμού Ν.Μαρμαρά στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική με την επωνυμία Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν.Μαρμαρά για την υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader Ν.Χαλκιδικής» για την κατασκευή και λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού στο Ν.Μαρμαρά.
 Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά. Η παραχώρηση θα γίνει για είκοσι ένα (21) έτη δηλ. από το έτος 2011 έως την 31-12-2032.
 Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, της απαγόρευσης περαιτέρω μεταβίβασης σε τρίτο ( πώληση, δωρεά, κλπ), επί μία εικοσαετία. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που χρειάζεται για την υλοποίηση της παραχώρησης
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω παραχώρηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Δημητρού,

                                               Αποφασίζει Ομόφωνα

Παραχωρεί δωρεάν για χρήση τμήμα του αρ. οικοπέδου 284, Ο.Τ. 22, εμβαδού 1566,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός οικισμού Ν.Μαρμαρά στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική με την επωνυμία Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν.Μαρμαρά για την υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader Ν.Χαλκιδικής» για την κατασκευή και λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού στο Ν.Μαρμαρά.

 Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά. Η παραχώρηση θα γίνει για είκοσι ένα (21) έτη δηλ. από το έτος 2011 έως την 31-12-2032.
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, της απαγόρευσης περαιτέρω μεταβίβασης σε τρίτο ( πώληση, δωρεά, κλπ), επί μία εικοσαετία. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που χρειάζεται για την υλοποίηση της παραχώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                        Ακριβές Απόσπασμα
                               Ο Πρόεδρος