Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε
(15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι
δύο (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1)
Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2)
Παστογιάννης Γεώργιος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας
Βαρσάμης

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4)
Πράτσας Ιωάννης

5) Σπανός Μιχαήλ                                                       
5) Μάλαμα Κυριακή

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Μάντσιος Βασίλειος

13) Γκιώτης Νικόλαος

14) Κωστίκας Στυλιανός

15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16) Γεωργιάδης Αναστάσιος

17) Γκαλή Γιαννούλα

18) Τσιάρας Εμμανουήλ

19) Πράτσας Αγγελος

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Κατσίκης Παναγιώτης

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1)
κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος,
Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος
Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.

Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη
συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)
Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 61/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Σιθωνίας έτους 2011».

Θέμα: 1ο

 

Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος
το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την αριθμ.: 03/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα
με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Σιθωνίας έτους 2011.

            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με
την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.

            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση Αντιδημάρχου κ.Δημητρού, το Τεχνικό Πρόγραμμα, το Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου Σιθωνίας έτους 2011, ως κάτωθι:

 

 

 

 ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Έργα
συντήρηση Δημαρχείου

74.000,00

2

Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

30.000,00

3

Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

15.000,00

4

Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

30.000,00

5

Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Συκιάς

15.000,00

6

Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σάρτης

15.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

179.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

 

ΕΥΡΩ

1

Διαμόρφωση
χώρών Δ Κ. Νικήτης

74.000,00

2

Διαμόρφωση
χώρων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

3

Διαμόρφωση
χώρων Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

74.000,00

4

Διαμόρφωση
χώρων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

45.000,00

5

Διαμόρφωση
χώρων Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

6

Διαμόρφωση
χώρων Τ.Κ. Σάρτης

45.000,00

7

Συντήρηση
γηπέδων Δ.Κ. Νικήτης

6.926,00

8

Συντήρηση
γηπέδων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

9

Συντήρηση
γηπέδων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

6.926,00

10

Συντήρηση
γηπέδων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

11

Συντήρηση
γηπέδων Δ.Κ. Συκιάς

6.926,00

12

Συντήρηση
γηπέδων Τ.Κ.Σάρτης

6.926,00

13

Συντήρηση
περίφραξης γηπέδων

20.000,00

14

Γεωλογικές
μελέτες

15.000,00

15

Ανακαίνηση
-ολοκλήρωση κτιρίου (Χριστοφορίδη)
Δ. Δ. Νικήτης

70.000,00

16

Κατασκευή
γηπέδου  5Χ5 Δ. Κ. Αγ. Νικολάου

1.000,00

17

Διαμόρφωση
αύλειου χώρου Κλειστου γυμναστηρίου

5.000,00

18

Κατασκευή
νέων παιδικών χαρών  Δ. Δ. Νικήτης

6.926,00

19

Κατασκευή
νεών παιδικών χαρων Δ. Δ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

20

Κατασκευή
νέων παιδικών χαρών  Δ. Δ. Ν. Μαμραρά

6.926,00

21

Κατασκευή
νέων παιδικών χαρών Δ. Δ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

22

Κατασκευή
κλειστου γυμναστηρίου Δ.Κ. Συκιάς

1.000,00

23

Μελέτη
Κατασκευής πολιτιστικού κέντρου

15.000,00

24

Μελέτη
για την κατασκευή παιδικού σταθμού Τ.Δ. Νικήτης

15.000,00

25

Κατασκευή
κτιρίου Παιδικός σταθμός Δ. Δ. Νικήτης

1.000,00

26

Συντηρήρηση
Πασχαλάκειου

74.000,00

27

Κατασκευή
κτιρίου Παιδικός σταθμός Δ. Δ. Ν. Μαρμαρά

1.000,00

28

Ανάπλαση
έξι βρύσεων Δ.Δ. Νικήτης

15.000,00

29

Κατασκευή
γηπέδου αθλοπαιδιών στο Δ.Δ. Νικήτης

1.000,00

30

Κατασκευή
γηπέδου αθλοπαιδιών στο
 Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά

1.000,00

31

Συντήρηση
λαογραφικού μουσείου Παρθενώνα

74.000,00

32

Επισκευή
παλαιου παραδοσιακού σκαριού Σαντάλας

15.000,00

33

Κατάρτιση
σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης

15.000,00

34

Κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Νικήτης

6.926,00

35

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

15.000,00

36

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Νικήτης

15.000,00

37

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

15.000,00

38

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

15.000,00

39

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Συκιάς

15.000,00

40

Διαμόρφωση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Σάρτης

15.000,00

41

Παρεμβάσεις
στον παιδικό Σταθμό Μεταγγιτσίου

74.000,00

42

Κατασκευή
χλοοτάπητα γηπέδου Αγ. Νικολάου

15.000,00

43

Κατασκευή
κερκίδων γηπέδου Αγ. Νικολάου

45.000,00

44

Κατασκευή
κερκίδων γηπέδου Συκιάς

45.000,00

45

Καταασκευή
αποδητηρίων γηπέδου Σάρτης

45.000,00

46

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Νικήτης

15.000,00

47

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

35.000,00

48

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

15.000,00

49

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

50

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Συκιάς

15.000,00

51

Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Σάρτης

6.926,00

52

Μελέτη
αρχιτεκτονικών ΕΠΑΛ Νικήτης

10.000,00

53

Μελέτη
στατικών ΕΠΑΛ Νικήτης

6.000,00

54

Μελέτη
ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης

10.000,00

55

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -ΗΜΛ ΕΠΑΛ Νικήτης

3.000,00

56

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -κελυφος  ΕΠΑΛ Νικήτης

6.000,00

57

Γεωλογική
μελέτη ΕΠΑΛ Νικήτης

10.000,00

58

Στρατηγική
ΜΠΕ τοπικού ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης

10.000,00

59

Κατασκευή
5Χ5 στο Δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Συκιάς

15.000,00

60

Συντήρηση
κτιρίου Παιδικού σταθμού Δ. Κ. Συκιάς

15.000,00

61

ΚΑΠΗ
Σάρτης

250.000,00

62

Απαραίτητες
εργασίες αποτύπωσης Μουσείου Νικήτης

3.000,00

63

Σύνταξη
προτάσης για το Μουσείο Νικήτης  στο
πρόγραμμα  Leader και παρακαολούθηση
του προγράμματος

3.000,00

64

Νηπηαγωγείο
Νικήτης

1.000,00

65

Σύνταξη
προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαικά προγράμματα

20.000,00

66

Σύνταξη
προτάσεων για ένταξη έργων χωροταξικού χαρακτήρα

20.000,00

67

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -ΗΜΛ για την προσθήκη αιθουσών γυμνασίου Νικήτης

3.000,00

68

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -κελυφος  για την προσθήκη
αιθουσών γυμνασίου Νικήτης

5.000,00

69

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -ΗΜΛ για την προσθήκη αιθουσών γυμνασίου Ν.Μαρμαρά

3.000,00

70

Μελέτη
ΚΕΝΑΚ -κελυφος  για την προσθήκη
αιθουσών γυμνασίου Ν.Μαρμαρά

5.000,00

25

Αξιοποίηση
ανεμόμυλων Συκιάς

45.000,00

26

Αξιοποίηση
νερόμυλου Ν.Μαρμαρά

15.000,00

27

Αξιοποιήση
ανεμόμυλων Νικήτης

15.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.682.038,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

 

ΕΥΡΩ

1

Πυροπροστασία
χώρων απορριμμάτων

74.000,00

2

Προσβάσεις
στους χώρους υγρών αποβλήτων

74.000,00

3

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Νικήτης

10.000,00

4

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

10.000,00

5

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

10.000,00

6

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

8.000,00

7

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Συκιάς

10.000,00

8

Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ Σάρτης

8.000,00

9

Υπογειοποιήση καλωδίων οικισμού
Παρθενώνα

160.000,00

10

Υπογειοποιήση καλωδίων  Ιστορικού οικισμού Νικήτης

100.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

464.000,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Απαραίτητες
τοπογραφικές εργασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου

10.000,00

2

Μελέτη
για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας

190.000,00

3

Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

4

Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

5

Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

6

Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

7

Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Σάρτης

74.000,00

8

Κατασκευή
δεξαμενών Τ.Δ. Νικήτης

200.000,00

9

Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

10

Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

74.000,00

11

Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

12

Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ. Κ. Συκιάς

74.000,00

13

Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Τ. Κ Σάρτης

74.000,00

14

Επισκευή
φράγματος νερού στη θεση Πριόνια Δ. Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

15

Καθαρισμός
υδρομάστευσης Δραγουδελίου

74.000,00

16

Καθαρισμός
διαδρομής αγωγού εξωτερικού δικτύου Δραγουδελίου
Δ. Δ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

17

Πυροπροστασία
αντλιοστασίων

10.388,85

18

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.
Νικήτης

74.000,00

19

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

20

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.
Ν.Μαρμαρά

74.000,00

21

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου

74.000,00

22

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ.Συκιάς

74.000,00

23

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ.
Σάρτης

74.000,00

24

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ.
Νικήτης

74.000,00

25

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ.
Αγ. Νικολάου
Δ. Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

26

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

74.000,00

27

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

28

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

29

Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Σάρτης

74.000,00

30

Κατασκευή
δεξαμενής  Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

200.000,00

31

Αποκατάσταση
ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης από πλημμύρες Τ.Κ. Σάρτης

74.000,00

32

Αξιοποίηση
γεώτρησης στη θέση Καμάρα

1.000,00

33

Επισκευή
υδρομάστευσης στην θέση Πραβίτα

15.000,00

34

Κατασκευή
παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στο παρεκκλήσι
ΣΤΑΥΡΟΣ

5.000,00

35

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

36

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

37

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

74.000,00

38

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Τ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

39

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

40

Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Σάρτης

74.000,00

41

Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Νικήτης

74.000,00

42

Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Αγ. Νικολάου

74.000,00

43

Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Μεταγγιτσίου

74.000,00

44

Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ.
Σάρτης

74.000,00

45

Κατασκευή
δικτύων ομβρίων

15.000,00

46

Κατασκευή
φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων

45.000,00

47

Κατασκευή
φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων

30.000,00

48

Επέκταση
πλακοσκεπούς οχετού Δ. Δ. Μεταγγιτσίου

10.389,00

49

Κατασκευή
αγωγου ύδρευσης από δεξαμενή μέχρι οικισμό νεόκτιστων Τ.Κ. Σάρτης

90.000,00

50

Μελέτη
για την δημιουργία φράγματος στη θέση Στραβόλακας Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

15.000,00

51

Μελέτη
για την δημιουργία φράγματος στη θέση Πλατανίτσι Τ.Κ. Σάρτης

15.000,00

52

Γεωφυσική
έρευνα ορεινού όγκου Δραγουδελίου

8.000,00

53

Συντηρήση
Ε.Ε.Λ. Σάρτης

74.000,00

54

Συντηρήση
Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά

74.000,00

55

Συντηρήση
Ε.Ε.Λ. Νικήτης

74.000,00

56

Μονάδες
απομαγκάνωσης, αποσιδήρωσης πόσιμου νερού σε Τριστινίκα Καλαμίτσι και
Νιπόταμος

1.000,00

57

Αντικατάσταση
δικτύου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Πραβίτα-Μεταγγίτσι

74.000,00

58

Κατασκευή
δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης -απομαγγανίωσης
νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ. Συκιάς και Δ.Δ. Σάρτης

1.000,00

59

Κατασκευή
έργων ύδρευσης -αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (αποκατάσταση
ζημιών οδοστρώματος)

1.000,00

60

Επέκταση
δικτύου ύδρευσης από Πηγαδάκια εώς Κληματαριά

20.000,00

 

 

    

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

3.842.777,85

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Αντιπυρική
προστασία Δασοκτήματος στο Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά

5.000,00

3

Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Νικήτης

6.926,00

4

Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

5

Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

6.926,00

6

Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ.Συκιάς

6.926,00

7

Συντήρηση
πάρκων Τ.Κ. Σάρτης

6.926,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

39.630,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Αποπεράτωση
νεκροταφείου στο Δ.Δ Μεταγγιτσίου

15.000,00

2

Κατασκευή  νεκροταφείου στο Δ.Δ Νικήτης

74.000,00

3

Επέκταση
νεκροταφείου στο Δ.Κ Αγ. Νικολάου

45.000,00

4

Επέκταση
νεκροταφείου στο Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

45.000,00

5

Επέκταση
νεκροταφείου στο Δ.Κ Συκιάς

45.000,00

6

Συντήρηση
νεκροταφείου Σάρτης

45.000,00

7

Κατασκευή
οστεοφυλακίου στο Δ.Δ Αγ. Νικολάου

15.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

284.000,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Δ. Κ. Νικήτης

74.000,00

2

Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Δ. Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

3

Ασφαλτοστρώσεις
Δ. Κ.Ν.Μαρμαρά

74.000,00

4

Ασφαλτοστρώσεις
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

5

Ασφαλτοστρώσεις
Δ. Κ. Συκιάς

74.000,00

6

Ασφαλτοστρώσεις
Τ. Κ. Σάρτης

74.000,00

7

Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

8

Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

9

Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

74.000,00

10

Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

11

Πλακοστρώσεις
δρόμων  Τ.Κ. Σάρτης

74.000,00

12

Έργα
Αναπλάσεων  Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

13

Έργα
Αναπλάσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

74.000,00

14

Έργα
Αναπλάσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

15

Έργα
Αναπλάσεων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

16

Έργα
Αναπλάσεων Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

17

Έργα
Αναπλάσεων  Τ.Κ.Σάρτης

74.000,00

18

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Νικήτης

45.000,00

19

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

45.000,00

20

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

45.000,00

21

Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

45.000,00

22

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Συκιάς

45.000,00

23

Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Σάρτης

45.000,00

24

Κρασπέδωση
δρόμων  Δ. & Τ. Κοινοτήτων

74.000,00

25

Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Νικήτης

45.000,00

26

Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

45.000,00

27

Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Ν.Μαρμαρά

45.000,00

28

Διανοίξεις
δρόμων  Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

45.000,00

29

Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Συκιάς

45.000,00

30

Διανοίξεις
δρόμων  Τ. Κ. Σάρτης

45.000,00

31

Διαμόρφωση
χώρων στάθμευσης Δ. & Τ. Κοινοτήτων

74.000,00

32

Αναπλάσεις
παραδοσιακού οικισμού Παρθενώνα

15.000,00

33

Ανάπλαση
ιστορικού οικισμού Νικήτης

300.000,00

34

Έργα
ανάδειξης παλαιού οικισμού Νικήτης

1.000,00

35

Ανάπλαση
πλατείας Αγ. Νικολάου

300.000,00

36

Ανάπλαση
πλατείας Μεταγγιτσίου

300.000,00

37

Ανάπλαση
παραλίας Δ.Κ. Νικήτης

1.000,00

38

Ανάπλαση
παραλίας  Λιβροχιού Δ.Κ. Αγ.Νικολάου

74.000,00

39

Ανάπλαση
παραλίας Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

74.000,00

40

Ανάπλαση
παραλίας Δ.Κ. Συκιάς

74.000,00

41

Ανάπλαση
παραλίας Τ.Κ. Σάρτης

74.000,00

42

Ανάπλαση
κεντρικής αρτηρίας  Ν.Μαρμαρά

1.000,00

43

Αποτύπωση
ιστορικού οικισμού Νικήτης

8.000,00

44

Απαραίτητες
τοπογραφικές εργασίες για την ανάπλαση παραλίας Νικήτης

20.000,00

45

Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Νικήτης

45.000,00

46

Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

45.000,00

47

Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

45.000,00

48

Διαμόρφωση
κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

45.000,00

49

Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Συκιάς

45.000,00

50

Διαμόρφωση
κόμβων Τ.Κ. Σάρτης

45.000,00

51

Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Νικήτης

6.926,00

52

Διαγραμμίσεις
Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

6.926,00

53

Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

6.926,00

54

Διαγραμμίσεις
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

55

Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Συκιάς

6.926,00

56

Διαγραμμίσεις
Τ. Κ. Σάρτης

6.926,00

57

Κατασκευή
περιφεριακού δρόμου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

74.000,00

58

Μελέτη
ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

15.000,00

59

 Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου
Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

74.000,00

60

Σήμανση
Σάρτης

20.000,00

61

Οδική
Σήμανση

100.000,00

62

Σήμανση
Ν.Μαρμαρά

20.000,00

63

Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο

74.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.876.556,00

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Μελέτη
αξιοποίησης κτιρίου Ζηνόζη

10.000,00

2

Αξιοποιήση
-Αναπαλαίωση Νερόμυλου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

30.000,00

3

Αξιοποιηση
κτηρίου Σφαγείων Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

4

Μελέτη
αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων Δήμου Σιθωνίας

15.000,00

5

Αποκατάσταση
ζημιών κεντρικής προβλήτας λιμανιού Ν.Μαρμαρά

74.000,00

6

Εργασίες
ολοκλήρωσης λιμανιού Νικήτης

74.000,00

7

Παρεμβάσεις
στο λιμάνι Λατούρα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

8

Επισκευή
Λιμανιού Ν.Μαρμαρά

74.000,00

9

Κατασκευή
λουτρικών εκγαταστάσεων σε οργανωμένες παραλίες Δήμου Σιθωνίας

74.000,00

10

Μελέτη
Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της Περιοχής Επέκτασης
Α΄κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)

296.748,89

11

Μελέτη
Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας
και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β' κατοικίας και εντός του
διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου

376.027,91

12

Κτηματογράφηση
– Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης

300.000,00

13

Κτηματογράφηση
-Πολεοδόμηση -Πράξη Εφαρμογής Περιοχής Επέκτασης Παραλίας Συκιάς

300.000,00

14

Κυκλοφοριακή
μελέτη κετρικής αρτηρίας Ν.Μαρμαρά

10.000,00

15

Συντήρηση
πλωτών στοιχείων λιμανιών

50.000,00

16

Συμφωνία
πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την αντιμετώπιση
τρεχουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας σε τεχνικά έργα

400.000,00

17

Ολοκλήρωση
Πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Κ. Συκιάς

1.000,00

18

Τροποποιήση
στατικής μελέτης κλειστού γυμναστηρίου Τ11Β

35.000,00

19

Μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής επέκτασης οικισμού Σάρτης

15.000,00

20

ΜΠΕ
περιοχής επέκτασης οικισμού Σάρτης

15.000,00

21

Οριοθέτηση
κεντρικού ρέματος Σάρτης

15.000,00

22

Μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής επέκτασης παραλίας Συκιάς

15.000,00

23

ΜΠΕ
περιοχής επέκτασης Παραλίας Συκιάς

15.000,00

24

Οριοθέτηση
ρεμάτων παραλίας Συκιάς

15.000,00

25

Πολεοδόμηση
Α΄ κατοικίας Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

15.000,00

26

Πολεοδόμηση
Β΄ κατοικίας Δ. Κ. Ν.Μαρμαρά

15.000,00

27

Πολεοδόμηση
Β΄ κατοικίας Δ. Κ. Νικητής

15.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.402.776,80

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.770.778,65

 

 

 

Υπέρ είναι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3)
Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κων/νος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κων/νος, 12) Μάντσιος
Βασίλειος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Κωστίκας Στυλιανός, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ,
16) Πράτσας Άγγελος, 17) Κατσίκης Παναγιώτης, 18) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.,
ο οποίος ψηφίζει με την επισήμανση ότι δεν μπορεί χωριά με μικρό πληθυσμό να
έχουν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε σχέση με χωριά με
μεγάλο πληθυσμό.

Κατά είναι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 4) Γκαλή Γιαννούλα, η οποία δεν ψηφίζει καθώς το
ποσοστό συμμετοχής της Συκιάς στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι χαμηλό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 61/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές Αντίγραφο

                                                 Ο Δήμαρχος