Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  441/2012


Θέμα: 29ο       


«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για
το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 289β/2012
απόφ. Ο.Ε.)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό ένατο (29o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την
περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές
η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του
Ν.3463/06.


 


Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:


«Για την εξώδικη ή
δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.
»


 


Με την υπ’ αριθμ.: 289β/2012 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου δικηγόρος
Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας για την παροχή
νομικών συμβουλών σε σχέση με τα νομικά ζητήματα που θέτει η από 4.10.2012
εξώδικη-πρόσκληση του κ. Γεωργίου Εγγλεζάκη προς το Δήμο Σιθωνίας.


 


Η αμοιβή των δικηγόρων, για
υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων
που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση ή  εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε
το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου κ.
Στέφανου Αν. Οικονόμου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


§ 
την εισήγηση του Δημάρχου,


§ 
την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/10


§ 
την παρ.
3
του άρθρου 281 του Ν.3463/06


§  την υπ’ αριθμ.: 289β/2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου
για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.


§  την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Στέφανου
Αν. Οικονόμου


§  το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου, στον οποίο
ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση, για την εκπροσώπηση του
Δήμου Σιθωνίας για την παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τα νομικά ζητήματα
που θέτει η από 4.10.2012 εξώδικη-πρόσκληση του κ. Γεωργίου Εγγλεζάκη προς το
Δήμο Σιθωνίας, στο ποσό των 2.460,00 ευρώ με ΦΠΑ.


2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15)
Μάλαμα Κυριακή, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Πετρίδης Νικόλαος, 18) Χαλκιά
Άννα, 19) Πράτσας Ιωάννης, 20) Τσιάρας Εμμανουήλ.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3)
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος., οι οποίοι δεν συμφωνούν με το ποσό
της αμοιβής.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 441/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ