Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                          1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                            2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                    4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                          5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                       6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Ορισμός μέλους επιτροπής του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ/11/Α/15.01.1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  287/2011
Θέμα: 3ο    
«Ορισμός μέλους επιτροπής του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ/11/Α/15.01.1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Στην παρ. 1 του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06-ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006) αναφέρεται ότι μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998.
Επιπλέον στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 αναφέρεται ότι η παραλαβή των υπηρεσιών εκτελούνται από επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Δήμου και ένα δημοτικό σύμβουλο. Ο δημοτικός σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το Δήμαρχο.
Το Δημοτικό Συμβουλίου καλείται να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αποτελέσει μέλος της προαναφερόμενης επιτροπής.
Ο Δήμαρχος προτείνει τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., τακτικός μέλος και τον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος της ανωτέρω επιτροπής.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίζει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τακτικό μέλος της επιτροπής του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου και αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ