Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                           1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                             2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                     4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                           5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                        6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση της αρ. 180/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Σιθωνίας που αφορά τη τροποποίηση όρων δόμησης του Ο.Τ. 82 της Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  286/2011
Θέμα: 2ο    
«Τροποποίηση της αρ. 180/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Σιθωνίας που αφορά τη τροποποίηση όρων δόμησης του Ο.Τ. 82 της Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Πρέπει να τροποποιηθεί η αρ. 180/2011 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση των όρων δόμησης του Ο.Τ. 82, του οικισμού της Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας, όπου βρίσκεται το κτίριο του Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καθοριστούν: α) οι θέσεις των νέων προτεινόμενων κτιρίων επί του Ο.Τ. 82 με γραμμές δόμησης (Ο.Γ) και β) οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την έκταση αυτού του κοινωφελούς χώρου. Συνεπώς προτείνονται ποσοστό κάλυψης 50%, συντελεστής δόμησης 0,70, επιτρεπόμενο ύψος 12,00μ. και γραμμές δόμησης (Ο.Γ.) όπως σημειώνεται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τροποποιείται η αρ. 180/2011  απόφαση του Δ.Σ., όσον αφορά τους όρους δόμησης του Ο.Τ. 82, του οικισμού της Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα το ποσοστό κάλυψης σε 50%, το συντελεστή δόμησης σε 0,70, το επιτρεπόμενο ύψος σε 12,00μ. και τις γραμμές δόμησης (Ο.Γ.) όπως σημειώνεται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ