Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που
αφορά την «Έγκριση
υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση δικτύων
ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας»
και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  239/2012


Θέμα: 2ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση
υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και επέκταση δικτύου
αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας» ».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο
στον  Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος
εισηγούμενος το δεύτερο (2o)
θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.», Άξονα
Προτεραιότητας 7 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη
2007-2013», θεματική προτεραιότητα/κατηγορία πράξης  «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση
δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ», με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε., ο Δήμος Σιθωνίας στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υποβάλει ολοκληρωμένη
τεχνικο-οικονομική πρόταση προκειμένου για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του
έργου:


«Έργο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και επέκταση
δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας».


Υποέργο Α: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση
δικτύου αποχέτευσης Νικήτης.


Υποέργο Β: Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγίου
Νικολάου, Μεταγγιτσίου και  Νέου
Μαρμαρά».


          Προκειμένου
για την πληρότητα της πρότασης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την
έγκριση της υποβολής της εν λόγω πρότασης.


          Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση
της πρότασης.


          Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Δημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει:


1) Τις υπ’αριθμ. 95/2012 και 96/2012 μελέτες της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και


2) Την υποβολή της πρότασης του Δήμου Σιθωνίας με
τίτλο:


«Έργο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και επέκταση
δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας».


Υποέργο Α: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση
δικτύου αποχέτευσης Νικήτης.


Υποέργο Β: Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγίου
Νικολάου, Μεταγγιτσίου και  Νέου
Μαρμαρά».


Στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.», Άξονα Προτεραιότητας 7 του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», θεματική
προτεραιότητα/κατηγορία πράξης 
«Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ», με
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 239/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 12/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ