Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της
12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


Στη Νικήτη, σήμερα στις
είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του
έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1)
Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3)
Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9)
Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10)
Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12)
Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13)
Κατσίκης Παναγιώτης


14)
Πράτσας Άγγελος


15)
Μάλαμα Κυριακή


 


Στη
συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.


Στη
συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Στη
συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα
βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα
της ημερησίας διατάξεως .


Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης:  224/2012


Θέμα: 6ο ημ. διατάξεως          


«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη
Δημοτική Κοινότητα Νικήτης».


 


Ο
Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο
οποίος εισηγούμενος το έκτο (6
o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με αρ. 15/2012 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας  αποφασίστηκε να γίνουν κ
υκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα
Νικήτης

και  παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Επίσης
θέτει υπόψη την αρ. 74/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νικήτης για το ανωτέρω θέμα.


Ο Αντιδήμαρχος ενημερώνει ότι σήμερα και
ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τον καθημερινά αυξανόμενο
κυκλοφοριακό φόρτο των δρόμων του οικισμού Νικήτης, υπάρχει ανάγκη άμεσης
εφαρμογής κάποιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και
ελέγχθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Δ.Κ.Νικήτης από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου μας.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις ανωτέρω
ρυθμίσεις.


Το Δημοτικό Συμβούλιο,
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την απόφαση της Δημοτική Κοινότητας
Νικήτης, την ανωτέρω μελέτη,


Αποφασίζει
Ομόφωνα


Την εφαρμογή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης, ως εξής:


1.Κεντρικός
δρόμος από διασταύρωση έως αποθήκες Συνεταιρισμού δρόμος διπλής
κατεύθυνσης  με δυνατότητα παρκαρίσματος
από την δεξιά πλευρά της καθόδου.


2. Μονοδρόμηση
από «Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού» έως ταβέρνα «Χρυσούλας»  μόνο κάθοδος με δυνατότητα παρκαρίσματος και
από τις δύο πλευρές.


3.Μονοδρόμηση της
παραλιακής οδού με κατεύθυνση ανατολικά από την εκκλησία «Αγίων Θεοδώρων» έως
οικία «Καραλή Δάφνης», πεζοδρόμηση της, στις ώρες 21:00-02:00 κατά τους μήνες
Ιούλιο –Αύγουστο, απαγόρευση όλες τις ώρες η διέλευση των φορτηγών εκτός  από τις ώρες 09:00-12:00, και απαγόρευση της
στάθμευσης  επί του οδοστρώματος και
εντός των κοινόχρηστών χώρων όλο το 24ωρο.


 


4. Μονοδρόμηση
της παραλιακής οδού με κατεύθυνση δυτικά από το εστιατόριο «τρία Σκαλοπάτια»
έως ταβέρνα « Μαρίνα» καθώς και απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος .


5.Μονοδρόμηση της
πρώτης παράλληλης οδού από την παραλιακή με κατεύθυνση ανατολικά, από την
οικοδομή « Αλέγρα» έως την οικία «Τουβλατζή», με δυνατότητα  παρκαρίσματος εκατέρωθεν της οδού. Απο εκεί
και πέρα, δηλαδή από οικία «Τουβλατζή» έως οικοδομή «Παπανικολάου» ο δρόμος θα
παραμείνει δρόμος διπλής κατεύθυνσης στον οποίο απαγορεύεται η στάση και η  στάθμευση εκατέρωθεν.


6. Μονοδρόμηση
καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης παράλληλης έως εξής:


Α)
Η κάθετος από «Καραγιάννη» έως συγκρότημα «Χαριλάου» μόνο άνοδος.


Β)
Η κάθετος από οικία « Βάσιου» έως την καφετέρια « Τριγώνη» μόνο κάθοδος και
τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο από την πρώτη παράλληλο.


Γ)
Η  κάθετος  από καφετερία «Αλέξανδρος» έως οικία
«Σμαραγδή» μόνο άνοδος.


Δ)
Η κάθετος από οικία  «Δούκα» έως την
ταβέρνα  «Αρσανάς» μόνο κάθοδος και
τοποθέτηση μπάρας  στην είσοδο από την
πρώτη παράλληλο.


7.
Μονοδρόμηση του παλιού δρόμου, από οικία «Τουβλατζή» έως οικία «Σμαραγδή»  μόνο άνοδος.


8.
Μονοδρόμηση του δρόμου, από οικία «Πουργιαζίδη» έως  «Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού» με
κατεύθυνση  δυτική και να επιτρέπεται η
στάθμευση μόνο στη πάνω δεξιά μεριά του δρόμου.


9.
Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού από συγκρότημα «Συμβολή» έως ενοικιαζόμενα
δωμάτια «Καραδήμου» με κατεύθυνση ανατολικά και δυνατότητα παρκαρίσματος μόνο
από την πλευρά της  θάλασσας.


10.
Μονοδρόμηση του δρόμου από το «Νηπιαγωγείο Νικήτης» έως το «Δημαρχείο» με
κατεύθυνση δυτική και δυνατότητα παρκαρίσματος από την πάνω δεξιά μεριά του
δρόμου.


11.
Μονοδρόμηση του δρόμου από το καφενείο «Μάντσιου» έως οικία  «Φιλώτα» μόνο άνοδος.


12.
Μονοδρόμηση του δρόμου από «καλύβα Καραλή» ( ΨΑΡΑΔΙΚΟ) έως  οικία «Αργυρίου» με κατεύθυνση ανατολικά.


13.
Μονοδρόμηση του δρόμου από την 
πλατεία  του παλιού  χωριού της Δ.Κ.Νικήτης  έως την είσοδο του πάρκινγκ του ιερού ναού
Αγ. Νικήτα, μόνο άνοδος και απαγόρευση της στάθμευσης. 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


 


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ