Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός
Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                             3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας
Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά
Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή
Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης
Παναγιώτης


14) Πράτσας
Άγγελος


15) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη
συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.


Στη
συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Στη
συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα
βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως .


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  223/2012


Θέμα: 5ο ημ. διατάξεως          


«Καθορισμός χώρου και
ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της
δημοτικής αρχής (άρθρο 217-ιπ)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το
λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Με το  άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν. 3463/06), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 


«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της
δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την
εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.


2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε
(15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι,
καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε
Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου
του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς
της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για
την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.


3. Το δημοτικό
συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
συνεδρίασης.


4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι  δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να
πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και  τα μέλη των
συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.


5. Κάθε φορέας,
δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να 
διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει
χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής
δημόσιας συνεδρίασης  απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι
δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 95.»


Για τους παραπάνω
λοιπόν λόγους και προκειμένου να προβούμε στον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου
Σιθωνίας προτείνω να ορίσουμε την 22/07/2012 ως ημερομηνία διεξαγωγής της
συνεδρίασης.


Σχετικά με το χώρο της
συνεδρίασης, φρονώ ότι κατάλληλος χώρος για αυτό το σκοπό είναι η αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Νικήτη.


Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
με τα παραπάνω


Το Δ.Σ. αφού άκουσε την
εισήγηση του προέδρου και είδε


·        
Το
άρθρο 217 του Ν. 3463/06


·        
Τον
χώρο που προτείνει ο Δήμαρχος για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για τον
απολογισμό πεπραγμένων


·        
την
εισήγηση του Δημάρχου


Και έπειτα από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ  1. Ορίζει ως
    τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Σιθωνίας,
    την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Νικήτη.

  2. Η
    συνεδρίαση θα διεξαχθεί την 22/07/2012, ημέρα Κυριακή.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ