Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                    Νικήτη  21/05/2021          ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                       Αριθμ. Πρωτ.:7625  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 


Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής 63088                                                                     


Πληροφορίες: Καραδήμου
Δήμητρα Τηλ. : 2375081325 Email: dimkaradimou@yahoo.gr

                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 

Μίσθωση ακινήτου,
για την στέγαση  κύριων υπηρεσιών της
κεντρικής διοίκησης του δήμου μας.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα
χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων της Κοινότητας Νικήτης .

 Το ακίνητο
πρέπει:

 • να
  βρίσκεται στον οικισμό της Νικήτης ,
 • να
  έχει έκταση από 155 έως 160
  τετραγωνικά μέτρα
 • να
  βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου .
 • Ο
  χώρος θα πρέπει να διαθέτει τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση
  αξιοπρεπούς, καθαρού περιβάλλοντος ,ενώ ως δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να
  παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από πλευράς υγιεινής
 • Το
  μίσθιο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου
  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ,
ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή  και ώρες : 9:00-14:00.  Διεύθυνση : Νικήτη
63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Τηλέφωνο:.2375081325.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον
εκμισθωτή.

1._diakirixi

2._entypo_ekdilosis_endiaferontos

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ