Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 43Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 43Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                 Νικήτη 16/12/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:26267
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Κατάθεση απόψεων την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1782/14-12-2022 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΕ». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ.36/2022 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ «Η Σιθωνία» με θέμα: «Έγκριση υπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ «Η Σιθωνία» οικονομικού έτους 2023. (Εισηγ. κ. Δαλδογιαννης Γεώργιος).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ.37/2022 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ «Η Σιθωνία» με θέμα: «Έγκριση του πίνακα τοποθεσίας 5Γ οικονομικού έτους 2023». (Εισηγ. κ. Δαλδογιαννης Γεώργιος).

4. Ίδρυση Μητρώου Εργοληπτών- Αποζημίωση μηχανημάτων έργου». (Εισηγ. κ. ο Πρόεδρος της Ο Ε.)

5. Απαλλαγή υπολόγου. ». (Εισηγ. ο Πρόεδρος της Ο Ε.)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                               Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης