Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
 
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 μεσημβρινή  μέχρι 14:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: dimarxos@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μέιλ.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:  

1. Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές Ύδρευσης», με την πράξη με τίτλο ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

2. Ανάκληση της αριθ. 269/2020 Απόφασης Οικονομικής Υπηρεσίας «Προγραμματισμού Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την  αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94).»

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/20 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα «Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2021 & ετήσιου πλάνου δράσης»

4. Ορισμός δικηγόρου (δυνάμει της από 26-10-2020, υπ. αρ. 184/2020 Κλήσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών)

5. Ορισμός υπόλογου (Κόκκινου Δημητρίου)