Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(21)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 09/08/2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.227,40€ για αναλύσεις πόσιμου νερού.
2) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.629,07€ για την υπόθεση της Ζαχοπούλου Παναγιώτα.
3)Απαλλαγή υπολόγου προπληρωμής ενταλμάτων (πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου).
4)Απαλλαγή υπολόγου προπληρωμής ενταλμάτων (πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου).
5)Ψήφιση πιστώσεων για αμοιβή Δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
6)Ψήφιση πίστωσης παρελθούσης χρήσης Θεοφιλογιαννάκος .
7) Ψήφιση πιστώσεων τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
8) Ψήφιση πίστωσης για την υπόθεση του κ. Μάντσιου Αντωνίου & Αφοί Ο.Ε».

9) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών 10.000,00€.
10)Ανάθεση μικρού έργου και ψήφιση πιστώσεων για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού  10.389,00.
11) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια χυτοσιδήρων εξαρτημάτων 10.000,00€.
12)Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων (μεσαία καλαθάκια)15.000,00€.
13)Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)4.231,50€.
14) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 10.000,00€.
15) Ψήφιση πιστώσεων για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών 20.000,00€.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος