Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 7η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Νικήτη, 18/03/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: -3097-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Επικαιροποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αναγκαίες κυκλοφορικές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Κεντρικό δρόμο της Νικήτης.
2. Καθορισμός όρων προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών προσώπων αυτού 2021» (πρόχειρος διαγωνισμός)
3. Έγκριση της υπ’αριθ. 19/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για την ανάθεση/επίβλεψη προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς του.
4. Έγκριση και εφαρμογή του Εγχειρίδιου Διαδικασιών Διαχείρισης Προμηθειών, Έργων, Μελετών/Υπηρεσιών για την εξασφάλιση διαχειριστικής και τεχνικής επάρκειας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για την ανάθεση/επίβλεψη προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς του.
6. Έγκριση των υπ’αριθ. 12/2021 και 22/2021 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας, με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017»  και «Έγκριση Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας» αντίστοιχα.
7. Ορισμός δικηγόρου (Πράξη: Κατάληψη δημόσιου κτήματος από κοινού (άρθρ.23 παρ.1 Ν.1539/1938)) 
8. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής σε υπόθεση μεταβολής αιγιαλού κατά τη δικάσιμο της 1.4.2021».
9. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’ Μονομελές Ουσίας επί τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. καταθ. ΕΦ1065/2019 έφεσης του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 9445/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
10. Αιτήσεις υπαλλήλων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες
11. Επιστροφή χρηματικού ποσού
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης