Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 4η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νικήτη, 12/02/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                       Αριθμ.Πρωτ.: -1547-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία   
Τηλ: 2375350132
Fax: 2375020214                        

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Γυμνάσιου – Λυκείου Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνιας Χαλκιδικής»
 

2. «Σύσταση Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στην Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».
 
3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Σιθωνίας», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τον προσδιορισμό των μέσων τιμών και την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών.
 

4. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
 
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για την εξασφάλιση Τεχνικής Επάρκειας στο πλαίσιο υποστήριξης – υλοποίησης της Πράξης: «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή και Βελτίωση των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας»
 
6. Σύσταση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
 
7. Οικονομικά στοιχεία 4ο τρίμηνο 2020 Δήμου Σιθωνίας
 

8. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα.
 
9. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος.
 
10. Έγκριση της υπ’αριθ. 4/21 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021»
 
11. Έγκριση της υπ’αριθ. 5/21 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα «Τροποποίηση Ο.Π.Δ- πίνακα στοχοθεσίας 2021»
 
12. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε υπόθεση της εταιρίας “ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του Δήμου Σιθωνίας
 
13. Ορισμός Δικηγόρου για κατάθεση παρέμβασης κατά του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ανωτέρου Διδακτικού Προσωπικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΥΝ.ΠΕ.» και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της με αριθμ. καταθ. Ε2208/2017 αίτησης ακύρωσης του εν λόγω οικοδομικού συνεταιρισμού κατά του Ελληνικού Δημοσίου και παράσταση κατά τη συζήτησή της».
 
14. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας, επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνημάτων απολογίας για τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας ετών 2016-2020 (συνολικά 5 αιρετοί – Α.Σ. Α.Γ. Γ.Γ. Δ.Μ. Ι.Ζ.) στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου για φερόμενη παράβαση καθήκοντος τελούμενη διά παραλείψεως σε υπόθεση λειτουργίας ΚΥΕ στην Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ντέμπλας Κυπαρίσσης